Sfera de aplicare:

- Societăţile româneşti

- Societăţile străine care îşi desfăşoară activitatea în România printr-un sediu permanent

- Societăţile străine ce obţin venituri din sau în legătură cu tranzacţiile imobiliare sau din tranzacţii cu acţiuni ale unei societăţi româneşti

- Societăţile şi persoanele fizice străine care îşi desfăşoară activitatea în România prin asocieri fără personalitate juridică

- Persoanele fizice române care formează cu societăţi româneşti asociaţii – parteneriate fără personalitate juridică, pentru veniturile obţinute pe teritoriul României sau în afara acestuia

- Persoanele juridice cu sediul social în România înfiinţate potrivit legislaţiei europene.

Cota impozitului pe profit

- Cota standard a impozitului pe profit este de 16%

- Impozitul pe profit datorat pentru jocuri de noroc şi de către cluburile de noapte nu poate fi mai mic de 5% din veniturile obţinute din aceste activităţi.

Calculul si plata impozitului pe profit

Există două variante de calcul si plată a impozitului pe profit.

Varianta I: Plăți trimestriale

- Calcul,  plată  și  declarare  pentru  trimestrele  I-III  până  pe  data  de  25  a  lunii  următoare  încheierii trimestrului

- Pentru anul fiscal 2011 termenul de definitivare şi plată a impozitului pe profit este 25 februarie 2012 / 25 aprilie 2012 (în funcţie de tipul de contribuabil sau de posibilitatea de definitivare a anului precedent până la 25 februarie)

 Începând cu anul fiscal 2012, definitivarea și plata impozitului pentru anul fiscal se fac până la:

 - 25 februarie a anului următor pentru ONG-uri şi cei care obțin venituri majoritare din cultura cerealelor si plantelor tehnice, pomicultura si viticultura

 - 25 martie a anului următor pentru restul contribuabililor.

Varianta II: Plăți anticipate

- Calculul, plata și declararea impozitului pentru întreg anul se vor face până la 25 Martie a anului următor

- Trimestrial, pentru trimestrele I-III se vor face plăți anticipate până pe data de 25 a lunii următoare încheierii trimestrului.

Sistemul cu plăți anticipate (varianta II) se aplică:

- Obligatoriu de către bănci

- Opțional pentru ceilalți contribuabili de la 1 ianuarie 2013. Opțiunea este valabilă pentru cel puțin 2 ani

- Sumă de plată trimestrial este ¼ * Impozit pe profit din anul trecut * Indicele prețurilor de consum.

Există reguli speciale pentru cei nou înfiinţaţi, pentru cei ce înregistrează pierderi, pentru cei aflaţi în lichidare, dizolvare etc.

Impozitul minim

A fost aplicat in perioada 1 mai 2009 – 30 septembrie 2010 şi a reprezentat un impozit pe profit minim, calculat in funcție de totalul veniturilor din anul precedent.

Impozitul minim era datorat in cazul in care impozitul pe profit datorat era sub valoarea impozitului minim.

In funcție de veniturile totale anuale, impozitul minim anual era stabilit intre 2.200 lei şi 43.000 lei.

Perioada fiscală

Anul fiscal se consideră a fi anul calendaristic sau durata de existenţă a entităţii dacă aceasta a fost înfiinţată sau desfiinţată în timpul anului respectiv.

Baza de impozitare

Profitul impozabil al unei societăţi se calculează ca diferenţa dintre veniturile realizate din orice sursă şi cheltuielile înregistrate pentru obţinerea veniturilor impozabile pe durata unui an fiscal, ajustate din perspectivă fiscală prin deducerea veniturilor neimpozabile şi adăugarea cheltuielilor nedeductibile. La calculul profitului impozabil se pot lua în considerare şi alte elemente similare veniturilor şi cheltuielilor.

Veniturile neimpozabile

Cele mai relevante venituri neimpozabile prevăzute de Codul Fiscal al României sunt:

- Veniturile din dividendele primite de o societate româna de la o alta societate română.

- Veniturile din dividende primite de o persoană juridică română, societate-mamă, de la o filială a sa situată într-un stat membru UE, dacă persoana juridică română este plătitoare de impozit pe profit şi deţine minimum 10% din capitalul social al filialei sale pe o perioadă neîntreruptă de cel puţin 2 ani.

- Diferenţele favorabile de valoare a titlurilor de participare, înregistrate ca urmare a încorporării rezervelor, beneficiilor sau primelor de emisiune la persoanele juridice la care se deţin titluri de participare, precum şi diferenţele favorabile de valoare rezultate din evaluarea titlurilor de participare şi a obligaţiunilor emise pe termen lung, efectuată potrivit reglementărilor contabile.

- Veniturile din anularea cheltuielilor pentru care nu s-a acordat deducere, veniturile din reducerea sau anularea provizioanelor pentru care nu s-a acordat deducere, veniturile din recuperarea cheltuielilor nedeductibile, precum şi veniturile din restituirea sau anularea unor dobânzi şi/sau penalităţi de întârziere pentru care nu s-a acordat deducere.

- Veniturile neimpozabile prevăzute explicit în contracte şi memorandumuri.

Deductibilitatea cheltuielilor

Din punctul de vedere al deductibilităţii, cheltuielile se împart în trei categorii:

Cheltuielile deductibile

Regula generala aplicabila este de a considera deductibile cheltuielile numai dacă au fost efectuate în vederea obţinerii de venituri impozabile.

Cheltuieli cu deductibilitate limitată

- Cheltuielile cu dobânzile şi cu diferenţele nete nefavorabile de curs valutar aferente împrumuturilor pe termen lung, in cazul in care gradul de îndatorare a capitalului este negativ sau mai mare decât 3. Acestea se reportează in anii fiscali următori până când condiția privind gradul de îndatorare este îndeplinita.

- Cheltuielile cu amortizarea imobilizărilor corporale şi necorporale sunt deductibile in limitele fiscale prevăzute de legislația in vigoare.

- Produsele perisabile în limitele legale.

- Cheltuielile de protocol sunt deductibile în limita a 2% aplicată asupra diferenţei rezultate dintre totalul veniturilor impozabile şi totalul cheltuielilor aferente veniturilor impozabile, altele decât cheltuielile de protocol şi cheltuielile cu impozitul pe profit.

- Indemnizaţiile zilnice pentru cheltuielile cu deplasările în ţară şi în străinătate sunt deductibile până la limita de 2,5 ori valoarea plafonului stabilit pentru instituţiile publice.

- Cheltuielile sociale sunt deductibile până la limita de 2% din cheltuielile cu salariile. Se includ in aceasta categorie : indemnizațiile de maternitate, tichetele de creşă, tichete de vacanta, ajutoare diverse (naștere, căsătorie, deces, boli cronice etc.) şi alte indemnizații impuse de lege.

- Primele de asigurări private de sănătate sunt deductibile pentru angajator în limita sumei de 250 euro pe an de persoana iar pentru pensiile private în limita sumei de 400 euro pe an de persoană.

- Taxele şi contribuţiile plătite organizaţiilor neguvernamentale şi asociaţiilor profesionale legate de activitatea contribuabilului sunt deductibile în limita sumei de 4.000 euro pe an.

- Cheltuielile de funcţionare, întreţinere şi reparaţii, aferente autoturismelor folosite de persoane cu funcţii de conducere şi de administrare ale persoanei juridice, sunt deductibile limitat la cel mult un singur autoturism aferent fiecărei persoane cu astfel de atribuţii.

Cheltuielile nedeductibile

- Impozitul de profitul din România, precum şi impozitul pe veniturile realizate în străinătate.

- Cheltuielile aferente veniturilor neimpozabile; de menţionat că nu există cheltuieli ce pot fi considerate ca fiind aferente veniturilor din dividende.

- Cheltuielile cu impozitul reţinut la sursă suportate de contribuabilul român pe seama nerezidentului.

- Dobânzile, amenzile şi penalităţile datorate autorităţilor române sau străine.

- Cheltuielile privind bunurile de natura stocurilor sau a activelor corporale constatate lipsă din gestiune ori degradate, neimputabile, pentru care nu au fost încheiate contracte de asigurare, precum şi taxa pe valoarea adăugată aferentă, dacă aceasta este datorată.

- Cheltuielile cu servicii de management, consultanţă, asistenţă şi alte servicii, dacă nu s-au încheiat contracte în scris sau alte acorduri valide şi dacă beneficiarii nu pot justifica aceste servicii şi necesitatea beneficierii de aceste servicii pentru activitatea pe care o desfăşoară.

- Cheltuielile de sponsorizare şi mecenat limitate la maxim 3‰ din cifra de afaceri sau 20% din impozitul pe profit. Aceste cheltuieli se considera inițial nedeductibile la calculul impozitului pe profit şi se deduc in limitele de mai sus direct din impozitul pe profit rezultat (credit fiscal).

- Cheltuielile cu primele de asigurare care nu sunt legate de activele sau activitatea societăţii.

- Cheltuielile cu provizioanele şi rezervele, altele decât cele reglementate expres.

- Cheltuielile care nu sunt susţinute de documente justificative.

- Cheltuielile în favoarea acţionarilor, în afara celor aferente bunurilor sau serviciilor furnizate de către acţionari la valoarea de piaţă.

- Cheltuielile reprezentând valoarea deprecierilor mijloacelor fixe, în cazul în care, ca urmare a efectuării unei reevaluări, se înregistrează o descreştere a valorii acestora .

- Cheltuielile cu combustibilul pentru autoturismele, altele decât cele folosite in mod exclusiv pentru intervenţie, reparaţii, pază şi protecţie, curierat, transport de personal la şi de la locul de desfăşurare a activităţii, care de reportaj, agenţi de vânzări şi de agenţi de recrutare a forţei de muncă, taximetrie, închiriere, scoli de șoferi.

Pierderile fiscale

Pierderea fiscala se reportează pe o perioada de 7 ani (începând cu pierderea fiscala a anului 2009), respectiv 5 ani (pentru pierderile fiscale din anii anteriori). Nu sunt admise ajustările pentru inflație.

Pentru persoanele juridice străine această regulă (reportarea pierderilor) se aplică numai în cazul veniturilor şi cheltuielilor aferente sediului permanent din România al acestora şi doar pentru o perioadă de cinci ani.

Dividendele, dobânzile şi redevenţele plătite societăţilor rezidente

Dividendele plătite de o societate românească către altă societate românească sunt supuse unui impozit pe dividende de 16%, dacă beneficiarul dividendelor nu deţine, la data plăţii dividendelor, minimum 10% din titlurile de participare ale celeilalte persoane juridice, pe o perioadă de 2 ani împliniţi până la data plăţii acestora inclusiv.

Prevederile Directivei privind regimul fiscal comun aplicabil societăţilor-mamă şi filialelor acestora (Parent-Subsidiary Directive) au devenit aplicabile în România de la data de 1 ianuarie 2007.

Dividendele primite de o societate română de la altă societate comercială rezidentă într-un stat membru al UE nu vor fi impozitate, dacă beneficiarul deţine cel puţin 10% din acţiunile societăţii române respective, o perioadă neîntreruptă de cel puţin doi ani, care se încheie la data plăţii dividendelor.

Sumele distribuite sub forma de dividende sunt scutite de la plata impozitului dacă sunt investite în aceeaşi societate sau în capitalul social al altei persoane juridice române în scopul păstrării şi creşterii de noi locuri de muncă pentru dezvoltarea activităţii respectivei companii române, conform obiectului de activitate.

Dobânzile şi redevenţele plătite de către o societate română altei societăţi române se consideră venit impozabil în sarcina beneficiarului, care datorează impozit pe profit.

Consolidarea

În România nu există consolidare fiscală sau impozitare de grup. Membrii unui grup trebuie să depună declaraţii de impunere separate. Pierderile înregistrate de membrii unui grup nu pot fi compensate cu profiturile realizate de ceilalţi membri ai grupului.

Câştigurile de capital

Câştigurile de capital realizate de societăţile române sunt incluse în profitul societăţii şi se supun impozitului în cota de 16%. În general, pierderile de capital aferente vânzărilor de acţiuni sunt deductibile.

Fuziunile, divizările, transferul de active şi schimbul de acţiuni între două societăţi române nu ar trebui să atragă impozit pe câştigul de capital.

Relocarea sediului social al unei Societăţi Europene (SE) sau Societăţi Cooperative Europene (SCE) din România într-un alt stat membru UE nu reprezintă, în anumite condiţii, un transfer impozabil pentru diferenţa dintre preţul de piaţă al elementelor din activ şi pasiv transferate şi valoarea lor fiscală. Nici la nivelul acţionarilor unei SE sau SCE nu se impozitează venitul, profitul sau diferenţa dintre preţul de piaţă al elementelor din activ şi pasiv transferate şi valoarea lor fiscală, rezultată ca urmare a transferului de sediu social din România.

Dacă o societate din România are un sediu permanent într-un alt stat membru UE, iar această societate este dizolvată în urma unei reorganizări transfrontaliere, autorităţile fiscale din România pierd dreptul de a impozita respectivul sediu permanent.

Toate drepturile rezervate - 2011 - SC Administrativ Business SRL - Impozitul pe profit. Custom Footer text
Joomla Templates by Wordpress themes free