Sfera de aplicare:

-Societ??ile romne?ti

-Societ??ile str?ine care ?i desf??oar? activitatea n Romnia printr-un sediu permanent

-Societ??ile str?ine ce ob?in venituri din sau n leg?tur? cu tranzac?iile imobiliare sau din tranzac?ii cu ac?iuni ale unei societ??i romne?ti

-Societ??ile ?i persoanele fizice str?ine care ?i desf??oar? activitatea n Romnia prin asocieri f?r? personalitate juridic?

-Persoanele fizice romne care formeaz? cu societ??i romne?ti asocia?ii parteneriate f?r? personalitate juridic?, pentru veniturile ob?inute pe teritoriul Romniei sau n afara acestuia

-Persoanele juridice cu sediul social n Romnia nfiin?ate potrivit legisla?iei europene.

Cota impozitului pe profit

-Cota standard a impozitului pe profit este de 16%

-Impozitul pe profit datorat pentru jocuri de noroc ?i de c?tre cluburile de noapte nu poate fi mai mic de 5% din veniturile ob?inute din aceste activit??i.

Calculul si plata impozitului pe profit

Exist? dou? variante de calcul si plat? a impozitului pe profit.

Varianta I: Pl??i trimestriale

-Calcul, plat? ?i declarare pentru trimestrele I-III pn? pe data de 25 a lunii urm?toare ncheierii trimestrului

-Pentru anul fiscal 2011 termenul de definitivare ?i plat? a impozitului pe profit este 25 februarie 2012 / 25 aprilie 2012 (n func?ie de tipul de contribuabil sau de posibilitatea de definitivare a anului precedent pn? la 25 februarie)

ncepnd cu anul fiscal 2012, definitivarea ?i plata impozitului pentru anul fiscal se fac pn? la:

-25 februarie a anului urm?tor pentru ONG-uri ?i cei care ob?in venituri majoritare din cultura cerealelor si plantelor tehnice, pomicultura si viticultura

-25 martie a anului urm?tor pentru restul contribuabililor.

Varianta II: Pl??i anticipate

-Calculul, plata ?i declararea impozitului pentru ntreg anul se vor face pn? la 25 Martie a anului urm?tor

-Trimestrial, pentru trimestrele I-III se vor face pl??i anticipate pn? pe data de 25 a lunii urm?toare ncheierii trimestrului.

Sistemul cu pl??i anticipate (varianta II) se aplic?:

-Obligatoriu de c?tre b?nci

-Op?ional pentru ceilal?i contribuabili de la 1 ianuarie 2013. Op?iunea este valabil? pentru cel pu?in 2 ani

-Sum? de plat? trimestrial este * Impozit pe profit din anul trecut * Indicele pre?urilor de consum.

Exist? reguli speciale pentru cei nou nfiin?a?i, pentru cei ce nregistreaz? pierderi, pentru cei afla?i n lichidare, dizolvare etc.

Impozitul minim

A fost aplicat in perioada 1 mai 2009 30 septembrie 2010 ?i a reprezentat un impozit pe profit minim, calculat in func?ie de totalul veniturilor din anul precedent.

Impozitul minim era datorat in cazul in care impozitul pe profit datorat era sub valoarea impozitului minim.

In func?ie de veniturile totale anuale, impozitul minim anual era stabilit intre 2.200 lei ?i 43.000 lei.

Perioada fiscal?

Anul fiscal se consider? a fi anul calendaristic sau durata de existen?? a entit??ii dac? aceasta a fost nfiin?at? sau desfiin?at? n timpul anului respectiv.

Baza de impozitare

Profitul impozabil al unei societ??i se calculeaz? ca diferen?a dintre veniturile realizate din orice surs? ?i cheltuielile nregistrate pentru ob?inerea veniturilor impozabile pe durata unui an fiscal, ajustate din perspectiv? fiscal? prin deducerea veniturilor neimpozabile ?i ad?ugarea cheltuielilor nedeductibile. La calculul profitului impozabil se pot lua n considerare ?i alte elemente similare veniturilor ?i cheltuielilor.

Veniturile neimpozabile

Cele mai relevante venituri neimpozabile prev?zute de Codul Fiscal al Romniei sunt:

-Veniturile din dividendele primite de o societate romna de la o alta societate romn?.

-Veniturile din dividende primite de o persoan? juridic? romn?, societate-mam?, de la o filial? a sa situat? ntr-un stat membru UE, dac? persoana juridic? romn? este pl?titoare de impozit pe profit ?i de?ine minimum 10% din capitalul social al filialei sale pe o perioad? nentrerupt? de cel pu?in 2 ani.

-Diferen?ele favorabile de valoare a titlurilor de participare, nregistrate ca urmare a ncorpor?rii rezervelor, beneficiilor sau primelor de emisiune la persoanele juridice la care se de?in titluri de participare, precum ?i diferen?ele favorabile de valoare rezultate din evaluarea titlurilor de participare ?i a obliga?iunilor emise pe termen lung, efectuat? potrivit reglement?rilor contabile.

-Veniturile din anularea cheltuielilor pentru care nu s-a acordat deducere, veniturile din reducerea sau anularea provizioanelor pentru care nu s-a acordat deducere, veniturile din recuperarea cheltuielilor nedeductibile, precum ?i veniturile din restituirea sau anularea unor dobnzi ?i/sau penalit??i de ntrziere pentru care nu s-a acordat deducere.

-Veniturile neimpozabile prev?zute explicit n contracte ?i memorandumuri.

Deductibilitatea cheltuielilor

Din punctul de vedere al deductibilit??ii, cheltuielile se mpart n trei categorii:

Cheltuielile deductibile

Regula generala aplicabila este de a considera deductibile cheltuielile numai dac? au fost efectuate n vederea ob?inerii de venituri impozabile.

Cheltuieli cu deductibilitate limitat?

-Cheltuielile cu dobnzile ?i cu diferen?ele nete nefavorabile de curs valutar aferente mprumuturilor pe termen lung, in cazul in care gradul de ndatorare a capitalului este negativ sau mai mare dect 3. Acestea se reporteaz? in anii fiscali urm?tori pn? cnd condi?ia privind gradul de ndatorare este ndeplinita.

-Cheltuielile cu amortizarea imobiliz?rilor corporale ?i necorporale sunt deductibile in limitele fiscale prev?zute de legisla?ia in vigoare.

-Produsele perisabile n limitele legale.

-Cheltuielile de protocol sunt deductibile n limita a 2% aplicat? asupra diferen?ei rezultate dintre totalul veniturilor impozabile ?i totalul cheltuielilor aferente veniturilor impozabile, altele dect cheltuielile de protocol ?i cheltuielile cu impozitul pe profit.

-Indemniza?iile zilnice pentru cheltuielile cu deplas?rile n ?ar? ?i n str?in?tate sunt deductibile pn? la limita de 2,5 ori valoarea plafonului stabilit pentru institu?iile publice.

-Cheltuielile sociale sunt deductibile pn? la limita de 2% din cheltuielile cu salariile. Se includ in aceasta categorie : indemniza?iile de maternitate, tichetele de cre??, tichete de vacanta, ajutoare diverse (na?tere, c?s?torie, deces, boli cronice etc.) ?i alte indemniza?ii impuse de lege.

-Primele de asigur?ri private de s?n?tate sunt deductibile pentru angajator n limita sumei de 250 euro pe an de persoana iar pentru pensiile private n limita sumei de 400 euro pe an de persoan?.

-Taxele ?i contribu?iile pl?tite organiza?iilor neguvernamentale ?i asocia?iilor profesionale legate de activitatea contribuabilului sunt deductibile n limita sumei de 4.000 euro pe an.

-Cheltuielile de func?ionare, ntre?inere ?i repara?ii, aferente autoturismelor folosite de persoane cu func?ii de conducere ?i de administrare ale persoanei juridice, sunt deductibile limitat la cel mult un singur autoturism aferent fiec?rei persoane cu astfel de atribu?ii.

Cheltuielile nedeductibile

-Impozitul de profitul din Romnia, precum ?i impozitul pe veniturile realizate n str?in?tate.

-Cheltuielile aferente veniturilor neimpozabile; de men?ionat c? nu exist? cheltuieli ce pot fi considerate ca fiind aferente veniturilor din dividende.

-Cheltuielile cu impozitul re?inut la surs? suportate de contribuabilul romn pe seama nerezidentului.

-Dobnzile, amenzile ?i penalit??ile datorate autorit??ilor romne sau str?ine.

-Cheltuielile privind bunurile de natura stocurilor sau a activelor corporale constatate lips? din gestiune ori degradate, neimputabile, pentru care nu au fost ncheiate contracte de asigurare, precum ?i taxa pe valoarea ad?ugat? aferent?, dac? aceasta este datorat?.

-Cheltuielile cu servicii de management, consultan??, asisten?? ?i alte servicii, dac? nu s-au ncheiat contracte n scris sau alte acorduri valide ?i dac? beneficiarii nu pot justifica aceste servicii ?i necesitatea beneficierii de aceste servicii pentru activitatea pe care o desf??oar?.

-Cheltuielile de sponsorizare ?i mecenat limitate la maxim 3 din cifra de afaceri sau 20% din impozitul pe profit. Aceste cheltuieli se considera ini?ial nedeductibile la calculul impozitului pe profit ?i se deduc in limitele de mai sus direct din impozitul pe profit rezultat (credit fiscal).

-Cheltuielile cu primele de asigurare care nu sunt legate de activele sau activitatea societ??ii.

-Cheltuielile cu provizioanele ?i rezervele, altele dect cele reglementate expres.

-Cheltuielile care nu sunt sus?inute de documente justificative.

-Cheltuielile n favoarea ac?ionarilor, n afara celor aferente bunurilor sau serviciilor furnizate de c?tre ac?ionari la valoarea de pia??.

-Cheltuielile reprezentnd valoarea deprecierilor mijloacelor fixe, n cazul n care, ca urmare a efectu?rii unei reevalu?ri, se nregistreaz? o descre?tere a valorii acestora .

-Cheltuielile cu combustibilul pentru autoturismele, altele dect cele folosite in mod exclusiv pentru interven?ie, repara?ii, paz? ?i protec?ie, curierat, transport de personal la ?i de la locul de desf??urare a activit??ii, care de reportaj, agen?i de vnz?ri ?i de agen?i de recrutare a for?ei de munc?, taximetrie, nchiriere, scoli de ?oferi.

Pierderile fiscale

Pierderea fiscala se reporteaz? pe o perioada de 7 ani (ncepnd cu pierderea fiscala a anului 2009), respectiv 5 ani (pentru pierderile fiscale din anii anteriori). Nu sunt admise ajust?rile pentru infla?ie.

Pentru persoanele juridice str?ine aceast? regul? (reportarea pierderilor) se aplic? numai n cazul veniturilor ?i cheltuielilor aferente sediului permanent din Romnia al acestora ?i doar pentru o perioad? de cinci ani.

Dividendele, dobnzile ?i redeven?ele pl?tite societ??ilor rezidente

Dividendele pl?tite de o societate romneasc? c?tre alt? societate romneasc? sunt supuse unui impozit pe dividende de 16%, dac? beneficiarul dividendelor nu de?ine, la data pl??ii dividendelor, minimum 10% din titlurile de participare ale celeilalte persoane juridice, pe o perioad? de 2 ani mplini?i pn? la data pl??ii acestora inclusiv.

Prevederile Directivei privind regimul fiscal comun aplicabil societ??ilor-mam? ?i filialelor acestora (Parent-Subsidiary Directive) au devenit aplicabile n Romnia de la data de 1 ianuarie 2007.

Dividendele primite de o societate romn? de la alt? societate comercial? rezident? ntr-un stat membru al UE nu vor fi impozitate, dac? beneficiarul de?ine cel pu?in 10% din ac?iunile societ??ii romne respective, o perioad? nentrerupt? de cel pu?in doi ani, care se ncheie la data pl??ii dividendelor.

Sumele distribuite sub forma de dividende sunt scutite de la plata impozitului dac? sunt investite n aceea?i societate sau n capitalul social al altei persoane juridice romne n scopul p?str?rii ?i cre?terii de noi locuri de munc? pentru dezvoltarea activit??ii respectivei companii romne, conform obiectului de activitate.

Dobnzile ?i redeven?ele pl?tite de c?tre o societate romn? altei societ??i romne se consider? venit impozabil n sarcina beneficiarului, care datoreaz? impozit pe profit.

Consolidarea

n Romnia nu exist? consolidare fiscal? sau impozitare de grup. Membrii unui grup trebuie s? depun? declara?ii de impunere separate. Pierderile nregistrate de membrii unui grup nu pot fi compensate cu profiturile realizate de ceilal?i membri ai grupului.

C?tigurile de capital

C?tigurile de capital realizate de societ??ile romne sunt incluse n profitul societ??ii ?i se supun impozitului n cota de 16%. n general, pierderile de capital aferente vnz?rilor de ac?iuni sunt deductibile.

Fuziunile, diviz?rile, transferul de active ?i schimbul de ac?iuni ntre dou? societ??i romne nu ar trebui s? atrag? impozit pe c?tigul de capital.

Relocarea sediului social al unei Societ??i Europene (SE) sau Societ??i Cooperative Europene (SCE) din Romnia ntr-un alt stat membru UE nu reprezint?, n anumite condi?ii, un transfer impozabil pentru diferen?a dintre pre?ul de pia?? al elementelor din activ ?i pasiv transferate ?i valoarea lor fiscal?. Nici la nivelul ac?ionarilor unei SE sau SCE nu se impoziteaz? venitul, profitul sau diferen?a dintre pre?ul de pia?? al elementelor din activ ?i pasiv transferate ?i valoarea lor fiscal?, rezultat? ca urmare a transferului de sediu social din Romnia.

Dac? o societate din Romnia are un sediu permanent ntr-un alt stat membru UE, iar aceast? societate este dizolvat? n urma unei reorganiz?ri transfrontaliere, autorit??ile fiscale din Romnia pierd dreptul de a impozita respectivul sediu permanent.

Toate drepturile rezervate - 2011 - SC Administrativ Business SRL - Impozitul pe profit. Custom Footer text
Joomla Templates by Wordpress themes free