Principii generale

- În general, entităţile străine sunt supuse impozitării veniturilor obţinute în România.

- Măsura în care entităţile străine sunt supuse impozitării în România depinde de activităţile desfăşurate de acestea în România sau în legătură cu România.

- Entităţile străine se supun impozitării dacă înfiinţează o sucursală, un sediu permanent sau o reprezentanţă sau dacă intră în sfera de aplicare a impozitului cu reţinere la sursă aplicat veniturilor realizate în România.

Sucursala unei entităţi străine

- Sucursala trebuie înregistrată la autorităţile fiscale române.

- Înregistrarea, depunerea declaraţiilor şi efectuarea plăţilor urmează cerinţele aplicabile societăţilor româneşti (vezi secțiunea "Impozit pe profit").

- Se consideră că sucursala are personalitatea juridică a societăţii-mamă, deci nu constituie o entitate juridică separată (nu are capital social propriu, nume distinct etc.).

- Obiectul de activitate a sucursalei nu poate fi mai extins decât cel al societăţii-mamă.

- Repartizarea de fonduri către statul în care este localizat sediul principal nu este considerată repartizare de dividende, deci ar trebui să nu existe obligaţii de impozitare prin reţinere la sursă.

- Totuşi, ca şi în cazul societăţilor cu răspundere limitată, profiturile se transferă la finele anului, după aprobarea de către sediul principal a situaţiilor financiare ale sucursalei.

Sediul permanent

- Sediul permanent nu este întotdeauna persoană juridică, dar este supus impozitării în România.

- Astfel, sediul permanent se defineşte ca locul de desfăşurare a întregii activităţi a unei societăţi nerezidente sau a unei părţi a acesteia, în mod direct sau printr-un agent dependent. Odată cu înfiinţarea unui sediu permanent, România are dreptul să impoziteze profitul întreprinderii străine obţinut din activitatea desfăşurată în România.

- Legislaţia românească prevede în mod explicit trei condiţii pe care un sediu permanent trebuie să le îndeplinească simultan:

- Trebuie să existe un loc de desfăşurare a activităţii (sediu, utilaje sau echipamente).

- Locul de desfăşurare a activităţii trebuie să fie fix (trebuie să fie stabilit într-un loc distinct, cu un anumit grad de permanenţă).

- Activitatea trebuie să se desfăşoare din această locaţie fixă (să existe agenţi cu statut dependent în întreprindere, care să îşi desfăşoare activitatea în statul unde aceasta este localizată).

- Înregistrarea, depunerea declaraţiilor şi efectuarea plăţilor urmează aceleaşi cerinţe aplicabile societăţilor româneşti. (vezi secțiunea "Impozit pe profit").

Reprezentanţele

- Reprezentanţele pot desfăşura exclusiv activităţi auxiliare sau pregătitoare. Reprezentanţele nu pot efectua tranzacţii în nume propriu şi nu se pot angaja în activităţi comerciale.

- Pentru reprezentanţe există un impozit fix de 4.000 euro pe anul fiscal, plătibil în lei la cursul de schimb valabil la data plăţii.

- Impozitul se plăteşte în două tranşe egale până la datele de 25 iunie şi respectiv 25 decembrie.

- În cazul în care o reprezentanţă este înfiinţată sau închisă în timpul anului, impozitul datorat pentru anul respectiv este calculat proporţional pentru lunile din respectivul an fiscal în care reprezentanţa este operaţională.

Impozitul pe veniturile obţinute din România de nerezidenţi (altele decât prin sedii permanente sau sucursale)

Venituri impozabile

Veniturile impozabile obţinute din România, indiferent dacă veniturile sunt primite în România sau în străinătate, sunt în principal următoarele:

- dividende de la un rezident

- dobânzi de la un rezident

- redevenţe de la un rezident

- comisioane de la un rezident

- venituri din prestarea de servicii de management sau de consultanţă din orice domeniu, dacă aceste venituri sunt obţinute de la un rezident sau dacă veniturile respective sunt cheltuieli ale unui sediu permanent în România

- venituri din servicii prestate în România, exclusiv transportul internaţional şi prestările de servicii accesorii acestui transport

- alte venituri obținute în România.

Cota de impozitare

Cota standard de impozit este de 16% aplicata la venitul brut. Sunt prevăzute cote diferite pentru anumite categorii de venituri.

Scutiri

Sunt scutite de impozit :

- veniturile din dobânzi şi redevenţe, dacă beneficiarul efectiv al acestor venituri este o persoană juridică rezidentă într-un stat membru al UE sau în unul dintre statele AELS, cu condiţia ca beneficiarul efectiv al dobânzilor sau redevenţelor să deţină minimum 25% din valoarea/numărul titlurilor de participare la persoana juridică română, pe o perioadă neîntreruptă de cel puţin 2 ani, care se încheie la data plăţii dobânzii sau redevenţelor (aceasta scutire se aplica de la 1 ianuarie 2011).

- dividendele plătite de o întreprindere, care este persoană juridică română sau persoană juridică cu sediul social în România, înfiinţată potrivit legislaţiei europene, unei persoane juridice rezidente într-un alt stat membru al UE sau în unul dintre statele AELS, respectiv Islanda, Principatul Liechtenstein, Regatul Norvegiei, dacă persoana juridică străină beneficiară a dividendelor întruneşte anumite condiții şi dacă aceasta deţine minimum 10% din capitalul social al întreprinderii persoană juridică română pe o perioadă neîntreruptă de cel puţin 2 ani, care se încheie la data plăţii dividendului.

Impozitul se calculează, respectiv se reţine în momentul plăţii venitului şi se plăteşte la bugetul de stat până la data de 25 inclusiv a lunii următoare celei în care s-a plătit venitul. Impozitul se calculează, se reţine şi se plăteşte, în lei, la bugetul de stat, la cursul de schimb al pieţei valutare comunicat de Banca Naţională a României, valabil în ziua reţinerii impozitului pentru nerezidenţi.

Aspecte privind aplicarea convenţiilor de evitare a dublei impuneri

Foarte important: pentru a beneficia de prevederile convenţiei de evitare a dublei impuneri, impozitul aferent trebuie să fie reţinut din venitul brut obţinut de nerezident. Dacă beneficiarul nerezident nu este de acord să i se reţină acest impozit şi societatea plătitoare din România suporta impozitul, atunci nu se pot aplica prevederile convenţiilor de evitare a dublei impuneri, se va aplica cota standard din legislaţia română, iar baza de calcul al impozitului se va recalcula prin metoda sutei mărite (considerându-se că venitul nerezidentului este venit net).

Pentru aplicarea convenţiei de evitare a dublei impuneri trebuie îndeplinite următoarele formalități:

Nerezidentul are obligaţia de a prezenta plătitorului de venit, în momentul realizării venitului, certificatul de rezidenţă fiscală eliberat de către autoritatea competentă din statul său de rezidenţă. In lipsa certificatului se va aplica cota standard de impozit prevăzută în Codul fiscal pentru tipul respectiv de venit.

În momentul prezentării certificatului de rezidenţă fiscală se aplică prevederile convenţiei de evitare a dublei impuneri şi se face regularizarea impozitului în cadrul termenului legal de prescripţie. În acest sens, certificatul de rezidenţă fiscală trebuie să menţioneze că beneficiarul venitului a avut, în termenul de prescripţie, rezidenţa fiscală în statul contractant cu care este încheiată convenţia de evitare a dublei impuneri pentru toată perioada în care s-au realizat veniturile din România.

Certificatul de rezidenţă fiscală prezentat în cursul anului pentru care se fac plăţile este valabil şi în primele 60 de zile calendaristice din anul următor, cu excepţia situaţiei în care se schimbă condiţiile de rezidenţă.

Dacă un contribuabil este rezident al unei ţări cu care România a încheiat o convenţie pentru evitarea dublei impuneri, cota de impozit care se aplică venitului impozabil obţinut de către acel contribuabil din România nu poate depăşi cota de impozit prevăzută în convenţie care se aplică asupra acelui venit. În situaţia în care sunt cote diferite de impozitare în legislaţia internă sau în convenţiile de evitare a dublei impuneri, se aplică cotele de impozitare mai favorabile. Dacă un contribuabil este rezident al unei ţări din Uniunea Europeană, cota de impozit care se aplică venitului impozabil obţinut de acel contribuabil din România este cota mai favorabilă prevăzută în legislaţia internă, legislaţia Uniunii Europene sau în convenţiile de evitare a dublei impuneri.

Toate drepturile rezervate - 2011 - SC Administrativ Business SRL - Impozitarea persoanelor juridice straine. Custom Footer text
Joomla Templates by Wordpress themes free