Principii generale

-n general, entit??ile str?ine sunt supuse impozit?rii veniturilor ob?inute n Romnia.

-M?sura n care entit??ile str?ine sunt supuse impozit?rii n Romnia depinde de activit??ile desf??urate de acestea n Romnia sau n leg?tur? cu Romnia.

-Entit??ile str?ine se supun impozit?rii dac? nfiin?eaz? o sucursal?, un sediu permanent sau o reprezentan?? sau dac? intr? n sfera de aplicare a impozitului cu re?inere la surs? aplicat veniturilor realizate n Romnia.

Sucursala unei entit??i str?ine

-Sucursala trebuie nregistrat? la autorit??ile fiscale romne.

-nregistrarea, depunerea declara?iilor ?i efectuarea pl??ilor urmeaz? cerin?ele aplicabile societ??ilor romne?ti (vezi sec?iunea "Impozit pe profit").

-Se consider? c? sucursala are personalitatea juridic? a societ??ii-mam?, deci nu constituie o entitate juridic? separat? (nu are capital social propriu, nume distinct etc.).

-Obiectul de activitate a sucursalei nu poate fi mai extins dect cel al societ??ii-mam?.

-Repartizarea de fonduri c?tre statul n care este localizat sediul principal nu este considerat? repartizare de dividende, deci ar trebui s? nu existe obliga?ii de impozitare prin re?inere la surs?.

-Totu?i, ca ?i n cazul societ??ilor cu r?spundere limitat?, profiturile se transfer? la finele anului, dup? aprobarea de c?tre sediul principal a situa?iilor financiare ale sucursalei.

Sediul permanent

-Sediul permanent nu este ntotdeauna persoan? juridic?, dar este supus impozit?rii n Romnia.

-Astfel, sediul permanent se define?te ca locul de desf??urare a ntregii activit??i a unei societ??i nerezidente sau a unei p?r?i a acesteia, n mod direct sau printr-un agent dependent. Odat? cu nfiin?area unui sediu permanent, Romnia are dreptul s? impoziteze profitul ntreprinderii str?ine ob?inut din activitatea desf??urat? n Romnia.

-Legisla?ia romneasc? prevede n mod explicit trei condi?ii pe care un sediu permanent trebuie s? le ndeplineasc? simultan:

-Trebuie s? existe un loc de desf??urare a activit??ii (sediu, utilaje sau echipamente).

-Locul de desf??urare a activit??ii trebuie s? fie fix (trebuie s? fie stabilit ntr-un loc distinct, cu un anumit grad de permanen??).

-Activitatea trebuie s? se desf??oare din aceast? loca?ie fix? (s? existe agen?i cu statut dependent n ntreprindere, care s? ?i desf??oare activitatea n statul unde aceasta este localizat?).

-nregistrarea, depunerea declara?iilor ?i efectuarea pl??ilor urmeaz? acelea?i cerin?e aplicabile societ??ilor romne?ti. (vezi sec?iunea "Impozit pe profit").

Reprezentan?ele

-Reprezentan?ele pot desf??ura exclusiv activit??i auxiliare sau preg?titoare. Reprezentan?ele nu pot efectua tranzac?ii n nume propriu ?i nu se pot angaja n activit??i comerciale.

-Pentru reprezentan?e exist? un impozit fix de 4.000 euro pe anul fiscal, pl?tibil n lei la cursul de schimb valabil la data pl??ii.

-Impozitul se pl?te?te n dou? tran?e egale pn? la datele de 25 iunie ?i respectiv 25 decembrie.

-n cazul n care o reprezentan?? este nfiin?at? sau nchis? n timpul anului, impozitul datorat pentru anul respectiv este calculat propor?ional pentru lunile din respectivul an fiscal n care reprezentan?a este opera?ional?.

Impozitul pe veniturile ob?inute din Romnia de nereziden?i (altele dect prin sedii permanente sau sucursale)

Venituri impozabile

Veniturile impozabile ob?inute din Romnia, indiferent dac? veniturile sunt primite n Romnia sau n str?in?tate, sunt n principal urm?toarele:

-dividende de la un rezident

-dobnzi de la un rezident

-redeven?e de la un rezident

-comisioane de la un rezident

-venituri din prestarea de servicii de management sau de consultan?? din orice domeniu, dac? aceste venituri sunt ob?inute de la un rezident sau dac? veniturile respective sunt cheltuieli ale unui sediu permanent n Romnia

-venituri din servicii prestate n Romnia, exclusiv transportul interna?ional ?i prest?rile de servicii accesorii acestui transport

-alte venituri ob?inute n Romnia.

Cota de impozitare

Cota standard de impozit este de 16% aplicata la venitul brut. Sunt prev?zute cote diferite pentru anumite categorii de venituri.

Scutiri

Sunt scutite de impozit :

-veniturile din dobnzi ?i redeven?e, dac? beneficiarul efectiv al acestor venituri este o persoan? juridic? rezident? ntr-un stat membru al UE sau n unul dintre statele AELS, cu condi?ia ca beneficiarul efectiv al dobnzilor sau redeven?elor s? de?in? minimum 25% din valoarea/num?rul titlurilor de participare la persoana juridic? romn?, pe o perioad? nentrerupt? de cel pu?in 2 ani, care se ncheie la data pl??ii dobnzii sau redeven?elor (aceasta scutire se aplica de la 1 ianuarie 2011).

-dividendele pl?tite de o ntreprindere, care este persoan? juridic? romn? sau persoan? juridic? cu sediul social n Romnia, nfiin?at? potrivit legisla?iei europene, unei persoane juridice rezidente ntr-un alt stat membru al UE sau n unul dintre statele AELS, respectiv Islanda, Principatul Liechtenstein, Regatul Norvegiei, dac? persoana juridic? str?in? beneficiar? a dividendelor ntrune?te anumite condi?ii ?i dac? aceasta de?ine minimum 10% din capitalul social al ntreprinderii persoan? juridic? romn? pe o perioad? nentrerupt? de cel pu?in 2 ani, care se ncheie la data pl??ii dividendului.

Impozitul se calculeaz?, respectiv se re?ine n momentul pl??ii venitului ?i se pl?te?te la bugetul de stat pn? la data de 25 inclusiv a lunii urm?toare celei n care s-a pl?tit venitul. Impozitul se calculeaz?, se re?ine ?i se pl?te?te, n lei, la bugetul de stat, la cursul de schimb al pie?ei valutare comunicat de Banca Na?ional? a Romniei, valabil n ziua re?inerii impozitului pentru nereziden?i.

Aspecte privind aplicarea conven?iilor de evitare a dublei impuneri

Foarte important: pentru a beneficia de prevederile conven?iei de evitare a dublei impuneri, impozitul aferent trebuie s? fie re?inut din venitul brut ob?inut de nerezident. Dac? beneficiarul nerezident nu este de acord s? i se re?in? acest impozit ?i societatea pl?titoare din Romnia suporta impozitul, atunci nu se pot aplica prevederile conven?iilor de evitare a dublei impuneri, se va aplica cota standard din legisla?ia romn?, iar baza de calcul al impozitului se va recalcula prin metoda sutei m?rite (considerndu-se c? venitul nerezidentului este venit net).

Pentru aplicarea conven?iei de evitare a dublei impuneri trebuie ndeplinite urm?toarele formalit??i:

Nerezidentul are obliga?ia de a prezenta pl?titorului de venit, n momentul realiz?rii venitului, certificatul de reziden?? fiscal? eliberat de c?tre autoritatea competent? din statul s?u de reziden??. In lipsa certificatului se va aplica cota standard de impozit prev?zut? n Codul fiscal pentru tipul respectiv de venit.

n momentul prezent?rii certificatului de reziden?? fiscal? se aplic? prevederile conven?iei de evitare a dublei impuneri ?i se face regularizarea impozitului n cadrul termenului legal de prescrip?ie. n acest sens, certificatul de reziden?? fiscal? trebuie s? men?ioneze c? beneficiarul venitului a avut, n termenul de prescrip?ie, reziden?a fiscal? n statul contractant cu care este ncheiat? conven?ia de evitare a dublei impuneri pentru toat? perioada n care s-au realizat veniturile din Romnia.

Certificatul de reziden?? fiscal? prezentat n cursul anului pentru care se fac pl??ile este valabil ?i n primele 60 de zile calendaristice din anul urm?tor, cu excep?ia situa?iei n care se schimb? condi?iile de reziden??.

Dac? un contribuabil este rezident al unei ??ri cu care Romnia a ncheiat o conven?ie pentru evitarea dublei impuneri, cota de impozit care se aplic? venitului impozabil ob?inut de c?tre acel contribuabil din Romnia nu poate dep??i cota de impozit prev?zut? n conven?ie care se aplic? asupra acelui venit. n situa?ia n care sunt cote diferite de impozitare n legisla?ia intern? sau n conven?iile de evitare a dublei impuneri, se aplic? cotele de impozitare mai favorabile. Dac? un contribuabil este rezident al unei ??ri din Uniunea European?, cota de impozit care se aplic? venitului impozabil ob?inut de acel contribuabil din Romnia este cota mai favorabil? prev?zut? n legisla?ia intern?, legisla?ia Uniunii Europene sau n conven?iile de evitare a dublei impuneri.

Toate drepturile rezervate - 2011 - SC Administrativ Business SRL - Impozitarea persoanelor juridice straine. Custom Footer text
Joomla Templates by Wordpress themes free