Regimul de impozitare aplicat microntreprinderilor se adreseaz? societ??ilor mici care pot beneficia de o cot? redus? de impozitare (3% aplicat? veniturilor societ??ii) n locul impozitului pe profit de 16%, simplificnd astfel sumele de plat? c?tre stat ct ?i modul de calculare al acestora.

Condi?ii de ncadrare ca microntreprindere

O microntreprindere este o persoan? juridic? romn? care ndepline?te cumulativ urm?toarele condi?ii, la data de 31 decembrie a anului fiscal precedent:

-realizeaz? venituri, altele dect cele prev?zute mai jos

-are de la 1 pn? la 9 salaria?i inclusiv

-a realizat venituri care nu au dep??it echivalentul n lei al 100.000 euro

-capitalul social al acesteia este de?inut de persoane, altele dect statul ?i autorit??ile locale.

Nu pot opta pentru sistemul de impunere pentru microntreprinderi societ??ile care:

-desf??oar? activit??i n domeniul bancar

-desf??oar? activit??i n domeniile asigur?rilor ?i reasigur?rilor, al pie?ei de capital, cu excep?ia persoanelor juridice care desf??oar? activit??i de intermediere n aceste domenii

-desf??oar? activit??i n domeniile jocurilor de noroc, consultantei ?i managementului

-au capitalul social de?inut de un ac?ionar sau asociat persoana juridica cu peste 250 de angaja?i.

Regimul de impozitare a microntreprinderilor este op?ional. Microntreprinderile pl?titoare de impozit pe profit pot opta pentru acest regim de impozitare ncepnd cu anul fiscal urm?tor, dac? ndeplinesc condi?iile ?i dac? nu au mai fost pl?titoare de impozit pe veniturile microntreprinderilor. Pentru anul 2011, persoanele juridice romne pot opta pentru plata impozitului pe microntreprinderi dac? ndeplinesc condi?iile de mai sus, la data de 31 decembrie 2010.

O persoana juridica romn? care este nou-nfiin?at? poate opta s? pl?teasc? impozit pe veniturile microntreprinderilor ncepnd cu primul an fiscal, dac? condi?ia referitoare la capitalul social este ndeplinit? la data nregistr?rii la registrul comer?ului ?i condi?ia referitoare la num?rul de angaja?i este ndeplinita n termen de 60 de zile inclusiv de la data nregistr?rii.

Microntreprinderile nu mai aplica acest sistem de impunere ncepnd cu anul fiscal urm?tor anului n care nu mai ndeplinesc una dintre condi?iile prev?zute.

Microntreprinderile pot opta pentru plata impozitului pe profit ncepnd cu anul fiscal urm?tor. Op?iunea se exercita pn? la data de 31 ianuarie a anului fiscal urm?tor celui pentru care s-a datorat impozit pe veniturile microntreprinderilor.

Dac? n cursul unui an fiscal o microntreprindere realizeaz? venituri mai mari de 100.000 euro, aceasta va pl?ti impozit pe profit lund n calcul veniturile ?i cheltuielile realizate de la nceputul anului fiscal, f?r? posibilitatea de a mai beneficia pentru perioada urm?toare de regimul microntreprinderilor. Calculul ?i plata impozitului pe profit se efectueaz? ncepnd cu trimestrul n care s-a dep??it limita de 100.000 euro. Impozitul pe profit datorat reprezint? diferen?a dintre impozitul pe profit calculat de la nceputul anului fiscal pn? la sfr?itul perioadei de raportare ?i impozitul pe veniturile microntreprinderilor datorat n cursul anului respectiv.

Baza de aplicare

Impozitul pe veniturile microntreprinderilor se aplica asupra veniturilor din orice sursa, cu excep?ia urm?toarelor:

-veniturile aferente costurilor stocurilor de produse

-veniturile aferente costurilor serviciilor n curs de execu?ie

-veniturile din produc?ia de imobiliz?ri corporale ?i necorporale

-veniturile din subven?ii de exploatare

-veniturile din provizioane ?i ajust?ri pentru depreciere sau pierdere de valoare

-veniturile rezultate din restituirea sau anularea unor dobnzi ?i/sau penalit??i de ntrziere, care au fost cheltuieli nedeductibile la calculul profitului impozabil

-veniturile realizate din desp?gubiri, de la societ??ile de asigurare/reasigurare, pentru pagubele produse bunurilor de natura stocurilor sau a activelor corporale proprii.

Anul fiscal al unei microntreprinderi este anul calendaristic. In cazul unei microntreprinderi care se nfiin?eaz? sau ?i nceteaz? existenta, anul fiscal este perioada din anul calendaristic n care persoana juridica a existat.

Cota de impozitare

Cota de impozitare pe veniturile microntreprinderilor este 3%.

Calculul ?i plata impozitului pe veniturile microntreprinderilor se efectueaz? trimestrial, pn? la data de 25 inclusiv a lunii urm?toare trimestrului pentru care se calculeaz? impozitul.

Procedura de declarare a op?unii

Persoanele juridice romne pl?titoare de impozit pe profit comunica organelor fiscale teritoriale op?iunea pentru plata impozitului pe veniturile microntreprinderilor prin depunerea declara?iei de men?iuni pentru persoanele juridice, asocia?iile familiale ?i asocia?iile f?r? personalitate juridica (formular 010), pn? la data de 31 ianuarie inclusiv a anului pentru care se pl?te?te impozitul pe veniturile microntreprinderilor.

Persoanele juridice care se nfiin?eaz? n cursul unui an fiscal nscriu op?iunea n cererea de nregistrare la registrul comer?ului. Op?iunea este definitiva pentru anul fiscal respectiv.

n cazul n care, n cursul anului fiscal, una dintre condi?iile impuse nu mai este ndeplinit?, microntreprinderea are obliga?ia de a p?stra pentru anul fiscal respectiv acest sistem de impunere, f?r? posibilitatea de a beneficia pentru perioada urm?toare de regimul microntreprinderilor, chiar dac? ulterior ndepline?te condi?iile prev?zute.

Alte preciz?ri

Microntreprinderile sunt obligate s? ?in? eviden?a amortiz?rii fiscale, conform art. 24 al Codului fiscal.

n cazul n care o microntreprindere achizi?ioneaz? case de marcat, valoarea de achizi?ie a acestora se deduce din baza impozabil?, n conformitate cu documentul justificativ, n trimestrul n care au fost puse n func?iune, potrivit legii.

Toate drepturile rezervate - 2011 - SC Administrativ Business SRL - Microintreprinderi. Custom Footer text
Joomla Templates by Wordpress themes free