Regimul de impozitare aplicat microîntreprinderilor se adresează societăţilor mici care pot beneficia de o cotă redusă de impozitare (3% aplicată veniturilor societăţii) în locul impozitului pe profit de 16%, simplificând astfel sumele de plată către stat cât şi modul de calculare al acestora.

Condiții de încadrare ca microîntreprindere

O microîntreprindere este o persoană juridică română care îndeplinește cumulativ următoarele condiții, la data de 31 decembrie a anului fiscal precedent:

- realizează venituri, altele decât cele prevăzute mai jos

- are de la 1 până la 9 salariați inclusiv

- a realizat venituri care nu au depășit echivalentul în lei al 100.000 euro

- capitalul social al acesteia este deținut de persoane, altele decât statul şi autoritățile locale.

Nu pot opta pentru sistemul de impunere pentru microîntreprinderi societățile care:

- desfăşoară activităţi în domeniul bancar

- desfăşoară activităţi în domeniile asigurărilor şi reasigurărilor, al pieței de capital, cu excepția persoanelor juridice care desfășoară activităţi de intermediere în aceste domenii

- desfășoară activităţi în domeniile jocurilor de noroc, consultantei şi managementului

- au capitalul social deținut de un acționar sau asociat persoana juridica cu peste 250 de angajați.

Regimul de impozitare a microîntreprinderilor este opțional. Microîntreprinderile plătitoare de impozit pe profit pot opta pentru acest regim de impozitare începând cu anul fiscal următor, dacă îndeplinesc condițiile şi dacă nu au mai fost plătitoare de impozit pe veniturile microîntreprinderilor. Pentru anul 2011, persoanele juridice române pot opta pentru plata impozitului pe microîntreprinderi dacă îndeplinesc condițiile de mai sus, la data de 31 decembrie 2010.

O persoana juridica română care este nou-înfiinţată poate opta să plătească impozit pe veniturile microîntreprinderilor începând cu primul an fiscal, dacă condiția referitoare la capitalul social este îndeplinită la data înregistrării la registrul comerțului şi condiția referitoare la numărul de angajați este îndeplinita în termen de 60 de zile inclusiv de la data înregistrării.

Microîntreprinderile nu mai aplica acest sistem de impunere începând cu anul fiscal următor anului în care nu mai îndeplinesc una dintre condițiile prevăzute.

Microîntreprinderile pot opta pentru plata impozitului pe profit începând cu anul fiscal următor. Opțiunea se exercita până la data de 31 ianuarie a anului fiscal următor celui pentru care s-a datorat impozit pe veniturile microîntreprinderilor.

Dacă în cursul unui an fiscal o microîntreprindere realizează venituri mai mari de 100.000 euro, aceasta va plăti impozit pe profit luând în calcul veniturile şi cheltuielile realizate de la începutul anului fiscal, fără posibilitatea de a mai beneficia pentru perioada următoare de regimul microîntreprinderilor. Calculul şi plata impozitului pe profit se efectuează începând cu trimestrul în care s-a depășit limita de 100.000 euro. Impozitul pe profit datorat reprezintă diferența dintre impozitul pe profit calculat de la începutul anului fiscal până la sfârșitul perioadei de raportare şi impozitul pe veniturile microîntreprinderilor datorat în cursul anului respectiv.

Baza de aplicare

Impozitul pe veniturile microîntreprinderilor se aplica asupra veniturilor din orice sursa, cu excepția următoarelor:

- veniturile aferente costurilor stocurilor de produse

- veniturile aferente costurilor serviciilor în curs de execuție

- veniturile din producția de imobilizări corporale şi necorporale

- veniturile din subvenții de exploatare

- veniturile din provizioane şi ajustări pentru depreciere sau pierdere de valoare

- veniturile rezultate din restituirea sau anularea unor dobânzi şi/sau penalităţi de întârziere, care au fost cheltuieli nedeductibile la calculul profitului impozabil

- veniturile realizate din despăgubiri, de la societățile de asigurare/reasigurare, pentru pagubele produse bunurilor de natura stocurilor sau a activelor corporale proprii.

Anul fiscal al unei microîntreprinderi este anul calendaristic. In cazul unei microîntreprinderi care se înfiinţează sau îşi încetează existenta, anul fiscal este perioada din anul calendaristic în care persoana juridica a existat.

Cota de impozitare

Cota de impozitare pe veniturile microîntreprinderilor este 3%. 

Calculul şi plata impozitului pe veniturile microîntreprinderilor se efectuează trimestrial, până la data de 25 inclusiv a lunii următoare trimestrului pentru care se calculează impozitul.

Procedura de declarare a opțunii

Persoanele juridice române plătitoare de impozit pe profit comunica organelor fiscale teritoriale opțiunea pentru plata impozitului pe veniturile microîntreprinderilor prin depunerea declarației de mențiuni pentru persoanele juridice, asociațiile familiale şi asociațiile fără personalitate juridica (formular 010), până la data de 31 ianuarie inclusiv a anului pentru care se plătește impozitul pe veniturile microîntreprinderilor.

Persoanele juridice care se înfiinţează în cursul unui an fiscal înscriu opțiunea în cererea de înregistrare la registrul comerțului. Opțiunea este definitiva pentru anul fiscal respectiv.

În cazul în care, în cursul anului fiscal, una dintre condițiile impuse nu mai este îndeplinită, microîntreprinderea are obligația de a păstra pentru anul fiscal respectiv acest sistem de impunere, fără posibilitatea de a beneficia pentru perioada următoare de regimul microîntreprinderilor, chiar dacă ulterior îndeplinește condițiile prevăzute.

Alte precizări

Microîntreprinderile sunt obligate să ţină evidenţa amortizării fiscale, conform art. 24 al Codului fiscal. 

În cazul în care o microîntreprindere achiziționează case de marcat, valoarea de achiziție a acestora se deduce din baza impozabilă, în conformitate cu documentul justificativ, în trimestrul în care au fost puse în funcțiune, potrivit legii.

Toate drepturile rezervate - 2011 - SC Administrativ Business SRL - Microintreprinderi. Custom Footer text
Joomla Templates by Wordpress themes free