Scurt istoric al reglementarilor contabile recente în România

România a cunoscut o reforma profunda a sistemului contabil în ultimii ani, reforma impusa de noile procese economice, politice, sociale şi culturale, creșterea numărului şi puterii companiilor multinaționale, globalizarea economica, dezvoltarea piețelor financiare.

A apărut stringenta nevoia de a prezenta informații financiare relevante, credibile, comparabile, care să utilizeze un limbaj contabil comun care să asigure comunicarea între categorii diferite de utilizatori.

Răspunsul la aceste cerințe a fost unul singur: armonizarea / convergenţa / conformitatea contabilității românești cu prevederile europene şi internaționale, respectiv cu standardele de raportare financiară internaţională (IFRS / IAS).

Iată o scurtă cronologie a principalelor evoluții ale sistemului contabil românesc:

- 1991: Legea contabilității nr. 82/1991, lege care aduce cadrul de baza care reglementează activitatea contabila în România. Legea a fost republicata de mai multe ori în decursul anilor ca urmare a unor schimbări aduse, ultima republicare (a cincea) fiind din iunie 2008.

- Februarie 2001: este adoptat Ordinul 94 / 2001 al Ministerului Finanțelor Publice pentru aprobarea Reglementarilor contabile armonizate cu Directiva a IV-a a Comunităţilor Economice Europene şi cu Standardele Internaționale de Contabilitate. Ordinul prevedea aplicarea limitata a standardelor internaționale de contabilitate şi necesitatea consolidării. Principalele noutăţi aduse la acea vreme de Ordinul 94 erau:

 - se aplica gradual societăţilor, în funcție de anumite criterii de mărime

 - combina Directiva a IV-a a UE cu IAS, fapt care conducea la anumite excepţii de la aplicarea integrală a IAS

 - nu prezenta prevederi referitoare la consolidarea conturilor

 - menţiona anumite reglementări naţionale care se vor aplica în loc de IAS.

Acest ordin care a adus o schimbare majora în sistemul contabil românesc, a fost urmat de o serie de alte ordine ale Ministerului de Finanțe pentru implementarea de reglementari similare pentru instituțiile de credit (OMF 1982/2001) sau pentru instituțiile supervizate de Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare (OMF 1742/2002).

A fost prima reglementare care stabilea o diferențiere clara intre fiscalitate şi contabilitate.

Februarie 2002: Adoptarea OMF 306/2002 referitor la aplicarea reglementărilor contabile aliniate la IAS şi Normele UE în cazul societăţilor mici. Acesta cuprinde standarde contabile “restrânse” aplicabile în cazul societăţilor mici. Acesta noua reglementare a afectat practic toate societățile din România, dacă anterior reglementările Ordinului 94 erau aplicabile doar societăţilor mari, acest nou ordin transpunea reglementari armonizate cu IAS/IFRS către toate societățile.

Noiembrie 2005: Adoptarea ordinului 1752 / 2005 pentru aprobarea reglementarilor contabile conforme cu directivele europene. Acest ordin a abrogat Ordinul 94 / 2001 şi OMF 306/2002, unificând practic cadrul reglementarilor contabile armonizate cu directivele a IV-a şi a VII-a a Comunităţilor Economice Europene.

Octombrie 2009: Adoptarea ordinului 3055 / 2009 pentru aprobarea reglementarilor contabile conforme cu directivele europene. Ordinul se aplică de la 1 ianuarie 2010 şi abroga Ordinul anterior 1752/2005, aducând reglementari noi, reformulări, noutăţi în planul contabil.

Acest ordin împreuna cu reglementările cuprinse în Legea contabilității 82/1991 republicata, constituie principalul cadru legislativ de reglementare a normelor contabile din România.

Iulie 2011: Adoptarea ordinului 2239 / 2011 pentru aprobarea Sistemului simplificat de contabilitate pentru societăţi mici.

Reglementari contabile actuale în România

Reglementările contabile din România sunt conforme cu Directiva a IV-a a Comunităţilor Economice Europene şi Directiva a VII-a a Comunităţilor Economice Europene.

Întocmirea situațiilor financiare

Situații financiare anuale extinse şi supuse obligatoriu auditării

Acestea sunt întocmite de persoanele juridice care la data bilanţului depăşesc limitele a două dintre următoarele 3 criterii, denumite în continuare criterii de mărime:

-total active: 3.650.000 euro

-cifra de afaceri neta: 7.300.000 euro

-număr mediu de salariaţi în cursul exerciţiului financiar: 50.

Situațiile financiare extinse cuprind:

-bilanţ extins

-cont de profit şi pierdere

-situaţia modificărilor capitalului propriu

-situaţia fluxurilor de numerar

-note explicative la situaţiile financiare anuale.

Situații financiare anuale prescurtate

Sunt întocmite de persoanele juridice care la data bilanţului nu depăşesc limitele a doua dintre criteriile de mărime prevăzute mai sus şi care nu aplică reglementările contabile simplificate. Aceste situații financiare cuprind:

-bilanţ prescurtat

-cont de profit şi pierdere

-note explicative la situaţiile financiare anuale simplificate. Opţional, ele pot întocmi situaţia modificărilor capitalului propriu şi/sau situaţia fluxurilor de numerar.

Schimbarea regimului prin trecerea de la situații financiare anuale prescurtate la extinse şi invers se poate face dacă în doua exerciții financiare consecutive sunt îndeplinite sau încetează sa mai fie îndeplinite cel puțin doua dintre cele 3 criterii de mărime.

Societăţile comerciale ale căror valori mobiliare sunt admise la tranzacţionare pe o piaţă reglementată, astfel cum este definită de legislaţia în vigoare privind piaţa de capital, întocmesc situații financiare extinse, indiferent de criteriile de mărime.

Termenul de depunere al situațiilor financiare este de 150 zile de la încheierea exercițiului financiar în cazul societăţilor comerciale, respectiv 120 zile pentru persoanele juridice fără scop patrimonial.

Întocmesc situații financiare şi sediile permanente sau sucursalele aflate în România aparținând persoanelor juridice nerezidente.

Începând cu anul 2011, prin modificările aduse legii contabilității, subunităţile deschise în România de societăţi rezidente în state aparţinând Spaţiului Economic European nu mai au obligația întocmirii de situaţii financiare anuale pentru propria activitate.

Situații financiare anuale simplificate

Pot opta pentru sistemul contabil simplificat, persoanele juridice ce în exerciţiul financiar precedent au îndeplinit concomitent următoarele două criterii:

-cifra de afaceri netă sub echivalentul în lei al sumei de 35.000 euro

-totalul activelor sub echivalentul în lei al sumei de 35.000 euro.

Acestea cuprind numai formularul de bilanţ şi formularul contului de profit şi pierdere în format simplificat.

Societăţile care aplică regimul contabil simplificat pot folosi un plan contabil simplificat şi un set de tratamente contabile simplificate.

Raportări interimare

În afara situațiilor financiare anuale, în România se depun şi raportări financiare interimare, pentru primele 6 luni din exercițiul financiar. Aceste raportări se depun în forma simplificata, cuprinzând doar bilanțul şi contul de profit şi pierdere şi nu se supun auditului financiar. 

Începând cu data de 1 ianuarie 2011, entitățile care în exercițiul financiar precedent au înregistrat o cifra de afaceri sub echivalentul în lei al sumei de 35.000 euro nu mai depun la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor Publice raportări  contabile interimare în cursul exercițiului financiar.

Situațiile financiare anuale şi interimare se întocmesc pe baza formularelor electronice puse la dispoziție de Ministerul de Finanțe.

Auditarea situațiilor financiare

Este obligatorie auditarea situațiilor financiare anuale întocmite de persoanele juridice care depășesc limitele a doua dintre cele 3 criterii de mai sus. 

Situațiile financiare anuale simplificate sunt doar verificate potrivit legii.

Consolidare

Situațiile financiare anuale consolidate sunt elaborate în conformitate cu Reglementările contabile conforme cu Directiva a VII-a a Comunităţilor Economice Europene. 

O societate-mama este scutita de la întocmirea situațiilor financiare anuale consolidate dacă, la data bilanțului consolidat, societățile comerciale care urmează sa fie consolidate nu depășesc împreuna, pe baza celor mai recente situații financiare anuale ale acestora, limitele a doua dintre următoarele 3 criterii:

-total active: 17.520.000 euro

-cifra de afaceri netă: 35.040.000 euro

-număr mediu de salariați în cursul exercițiului financiar: 250.

Exercițiul financiar

În România exercițiul financiar este de regulă anul calendaristic. 

Începând cu anul 2009 legislația contabila din România permite alegerea unui an contabil diferit de anul calendaristic. Această opțiune este permisă doar sucursalelor cu sediul în România care aparțin unei persoane juridice străine, respectiv filialele unei societăţi-mamă străine sau filialele filialelor unei societăţi-mamă străine, care optează pentru un exercițiu financiar diferit de anul calendaristic.

Societățile care aplică aceasta opțiune au obligația ca pentru primul exercițiu financiar diferit de anul calendaristic sa asigure comparabilitatea informațiilor referitoare la solduri, rulaje şi alte informații. In acest scop, informațiile respective trebuie sa acopere întotdeauna o perioada de 12 luni, respectiv 365 de zile, cu excepția entităților înfiinţate în cursul exercițiului financiar. De asemenea, la întocmirea situațiilor financiare, pe lângă sumele corespunzătoare celor doua perioade consecutive se vor înscrie şi soldurile la data de 1 ianuarie a exercițiului financiar precedent celui la care se refera situațiile financiare anuale.

Opțiunea pentru un exercițiu financiar diferit de anul calendaristic se comunica organelor fiscale cu cel puţin 30 de zile calendaristice înainte de începutul exerciţiului financiar ales. În acest scop, persoana trebuie să facă dovada că este sucursală a unei persoane juridice cu sediul în străinătate, respectiv filială a unei societăţi-mamă cu sediul în străinătate, care are exerciţiul financiar diferit de anul calendaristic.

Cu excepţia cazurilor în care persoana juridică străină sau societatea-mamă străină îşi schimbă data de raportare ori au loc operaţiuni de reorganizare, potrivit legii, data aleasă pentru întocmirea de situaţii financiare anuale nu poate fi modificată de la un exerciţiu financiar la altul.

Periodicitatea înregistrărilor contabile

Înregistrarea în contabilitate a operațiunilor economico-financiare se efectuează lunar.

Exista o excepție pentru entitățile care în exercițiul financiar precedent au înregistrat o cifra de afaceri sub echivalentul  în  lei  al  sumei  de  35.000  euro. Acestea pot  înregistra  în contabilitate operațiunile economico-financiare la alte perioade decât lunar, dar nu mai târziu de data pentru care se întocmesc declarațiile privind impozitul pe profit, respectiv data situațiilor financiare anuale sau a raportărilor contabile stabilite potrivit legii.

În acest caz, înregistrarea în contabilitate se efectuează pe baza documentelor justificative sau a unui centralizator în care sunt înscrise mai multe documente justificative al căror conținut se refera la operațiuni de aceeași natura şi la aceeași perioada, situație în care documentele justificative se anexează la acesta. In  mod  similar,  înregistrarea  în  Registrul-jurnal şi  Cartea mare se efectuează pentru aceeași perioada. Pentru determinarea plafonului de 35.000 euro se utilizează  cursul  de  schimb  valutar  comunicat  de  BNR,  valabil  la  data  încheierii  exercițiului financiar precedent.

Sistemul simplificat de contabilitate

Persoanele care în exerciţiul financiar precedent au înregistrat cifra de afaceri netă sub echivalentul în lei al sumei de 35.000 euro şi totalul activelor sub echivalentul în lei al sumei de 35.000 euro pot opta pentru un sistem simplificat de contabilitate. Acesta consta în:

- un set de reguli de bază privind evaluarea, înregistrarea elementelor patrimoniale utilizând un plan de conturi simplificat şi prezentarea acestora în situaţiile financiare anuale ce cuprind bilanţ şi cont de profit şi pierdere simplificate.

- în cazul societăţilor care aplică sistemul simplificat, contabilitatea poate fi organizată şi condusă potrivit sistemului clasic (compartiment distinct condus de director financiar / contabil sef sau externalizat unor persoane fizice sau juridice autorizate, membre CECCAR) sau exista şi opțiunea organizării contabilității pe bază de contracte/convenţii civile încheiate potrivit Codului civil cu persoane fizice care au studii economice superioare, situaţie în care răspunderea pentru conducerea contabilităţii revine acestor persoane fizice.

- situaţiile financiare anuale şi raportările contabile în cazul persoanelor care aplică sistemul simplificat se întocmesc şi se semnează de către persoanele care organizează şi conduc contabilitatea acestora.

Planul de conturi

Planul de conturi în România este predefinit în ceea ce privește structura conturilor sintetice. Societățile pot dezvolta conturi analitice în funcție de necesităţile de informare.

Există doua planuri de conturi predefinite, unul simplificat, aplicabil societăţilor ce optează pentru sistemul simplificat de contabilitate, respectiv un plan de conturi extins, aplicabil restului societăţilor.

Există de asemenea planuri de conturi diferite pentru domeniul bancar, asigurări, instituții publice, ONG-uri.

Registrele de contabilitate obligatorii

Registrele contabile obligatorii sunt: registrul jurnal, registrul inventar şi registrul carte-mare.

Corecțiile asupra exercițiilor precedente

Corecțiile asupra rezultatului reportat se vor face numai pentru erorile semnificative aferente exercițiilor financiare precedente. In contul 117 "Rezultatul reportat" se evidențiază distinct rezultatul reportat provenit din preluarea la începutul exercițiului financiar curent, a rezultatului din contul de profit şi pierdere al exercițiului financiar precedent, precum şi rezultatul reportat provenit din corectarea erorilor contabile.

Evaluarea elementelor monetare în valuta

Evaluarea elementelor monetare în valuta, precum şi a creanțelor şi datoriilor, exprimate în lei, a căror decontare se face în funcție de cursul unei valute, se efectuează lunar cu recunoașterea în contabilitate a diferențelor înregistrate. Pentru evaluare se va folosi cursul de schimb BNR comunicat în ultima zi bancara a lunii.

Păstrarea Documentelor şi Registrelor

Termenele de păstrare a documentelor financiar contabile sunt:

- 5 ani pentru următoarele documente: Nota de recepție şi constatare de diferențe, Bonul de consum, Dispoziția de livrare, Fisa de magazie, Lista de inventariere, Chitanța, Dispoziția de plata/încasare către casierie, Ordinul de deplasare (delegație), Extrasul de cont, Jurnalul privind operațiuni diverse (pentru conturi sintetice), Fisa de cont pentru operațiuni diverse, Documentul cumulativ.

- 50 ani pentru statele de salarii.

- 10 ani pentru restul registrelor şi a documentelor justificative şi contabile, cu următoarele excepții:

 - facturile aferente bunurilor de capital, respectiv bunurilor imobile, care stau la baza determinării TVA deductibile pentru persoanele impozabile cu regim mixt şi persoanele parțial impozabile în conformitate cu prevederile Codului fiscal, se vor păstra conform termenului prevăzut la art. 149 alin. (6) din Legea nr. 571/2003 - Codul Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare.

 - documentele financiar-contabile care atesta proveniența unor bunuri cu durata de viața mai mare de 10 ani se păstrează, de regula, pe o perioada de timp mai mare, respectiv pe perioada de utilizare a bunurilor.

 - Registrele obligatorii, adică Registrul-jurnal (cod 14-1-1), Registrul-inventar (cod 14-l-2) şi Cartea mare (cod 14-1-3) se păstrează în unitate timp de 10 ani de la data încheierii exercițiului financiar în cursul căruia au fost întocmite.

Termenele de mai sus sunt aplicabile cu începere de la data încheierii exercițiului financiar în cursul căruia au fost întocmite documentele, dacă necesităţile proprii ale unității nu impun păstrarea acestora pe o perioada mai mare.

Sisteme informatice

Persoanele care utilizează sisteme informatice de prelucrare automată a datelor au obligaţia să asigure prelucrarea datelor înregistrate în contabilitate în conformitate cu reglementările contabile aplicabile, controlul şi păstrarea acestora pe suporturi tehnice timp de 10 ani. Persoanele au obligaţia să asigure autorităţilor fiscale accesul la datele păstrate pe suporturi tehnice

Toate drepturile rezervate - 2011 - SC Administrativ Business SRL - Reglementari contabile. Custom Footer text
Joomla Templates by Wordpress themes free