Scurt istoric al reglementarilor contabile recente n Romnia

Romnia a cunoscut o reforma profunda a sistemului contabil n ultimii ani, reforma impusa de noile procese economice, politice, sociale ?i culturale, cre?terea num?rului ?i puterii companiilor multina?ionale, globalizarea economica, dezvoltarea pie?elor financiare.

A ap?rut stringenta nevoia de a prezenta informa?ii financiare relevante, credibile, comparabile, care s? utilizeze un limbaj contabil comun care s? asigure comunicarea ntre categorii diferite de utilizatori.

R?spunsul la aceste cerin?e a fost unul singur: armonizarea / convergen?a / conformitatea contabilit??ii romne?ti cu prevederile europene ?i interna?ionale, respectiv cu standardele de raportare financiar? interna?ional? (IFRS / IAS).

Iat? o scurt? cronologie a principalelor evolu?ii ale sistemului contabil romnesc:

- 1991: Legea contabilit??ii nr. 82/1991, lege care aduce cadrul de baza care reglementeaz? activitatea contabila n Romnia. Legea a fost republicata de mai multe ori n decursul anilor ca urmare a unor schimb?ri aduse, ultima republicare (a cincea) fiind din iunie 2008.

- Februarie 2001: este adoptat Ordinul 94 / 2001 al Ministerului Finan?elor Publice pentru aprobarea Reglementarilor contabile armonizate cu Directiva a IV-a a Comunit??ilor Economice Europene ?i cu Standardele Interna?ionale de Contabilitate. Ordinul prevedea aplicarea limitata a standardelor interna?ionale de contabilitate ?i necesitatea consolid?rii. Principalele nout??i aduse la acea vreme de Ordinul 94 erau:

- se aplica gradual societ??ilor, n func?ie de anumite criterii de m?rime

- combina Directiva a IV-a a UE cu IAS, fapt care conducea la anumite excep?ii de la aplicarea integral? a IAS

- nu prezenta prevederi referitoare la consolidarea conturilor

- men?iona anumite reglement?ri na?ionale care se vor aplica n loc de IAS.

Acest ordin care a adus o schimbare majora n sistemul contabil romnesc, a fost urmat de o serie de alte ordine ale Ministerului de Finan?e pentru implementarea de reglementari similare pentru institu?iile de credit (OMF 1982/2001) sau pentru institu?iile supervizate de Comisia Na?ional? a Valorilor Mobiliare (OMF 1742/2002).

A fost prima reglementare care stabilea o diferen?iere clara intre fiscalitate ?i contabilitate.

Februarie 2002: Adoptarea OMF 306/2002 referitor la aplicarea reglement?rilor contabile aliniate la IAS ?i Normele UE n cazul societ??ilor mici. Acesta cuprinde standarde contabile restrnse aplicabile n cazul societ??ilor mici. Acesta noua reglementare a afectat practic toate societ??ile din Romnia, dac? anterior reglement?rile Ordinului 94 erau aplicabile doar societ??ilor mari, acest nou ordin transpunea reglementari armonizate cu IAS/IFRS c?tre toate societ??ile.

Noiembrie 2005: Adoptarea ordinului 1752 / 2005 pentru aprobarea reglementarilor contabile conforme cu directivele europene. Acest ordin a abrogat Ordinul 94 / 2001 ?i OMF 306/2002, unificnd practic cadrul reglementarilor contabile armonizate cu directivele a IV-a ?i a VII-a a Comunit??ilor Economice Europene.

Octombrie 2009: Adoptarea ordinului 3055 / 2009 pentru aprobarea reglementarilor contabile conforme cu directivele europene. Ordinul se aplic? de la 1 ianuarie 2010 ?i abroga Ordinul anterior 1752/2005, aducnd reglementari noi, reformul?ri, nout??i n planul contabil.

Acest ordin mpreuna cu reglement?rile cuprinse n Legea contabilit??ii 82/1991 republicata, constituie principalul cadru legislativ de reglementare a normelor contabile din Romnia.

Iulie 2011: Adoptarea ordinului 2239 / 2011 pentru aprobarea Sistemului simplificat de contabilitate pentru societ??i mici.

Reglementari contabile actuale n Romnia

Reglement?rile contabile din Romnia sunt conforme cu Directiva a IV-a a Comunit??ilor Economice Europene ?i Directiva a VII-a a Comunit??ilor Economice Europene.

ntocmirea situa?iilor financiare

Situa?ii financiare anuale extinse ?i supuse obligatoriu audit?rii

Acestea sunt ntocmite de persoanele juridice care la data bilan?ului dep??esc limitele a dou? dintre urm?toarele 3 criterii, denumite n continuare criterii de m?rime:

-total active: 3.650.000 euro

-cifra de afaceri neta: 7.300.000 euro

-num?r mediu de salaria?i n cursul exerci?iului financiar: 50.

Situa?iile financiare extinse cuprind:

-bilan? extins

-cont de profit ?i pierdere

-situa?ia modific?rilor capitalului propriu

-situa?ia fluxurilor de numerar

-note explicative la situa?iile financiare anuale.

Situa?ii financiare anuale prescurtate

Sunt ntocmite de persoanele juridice care la data bilan?ului nu dep??esc limitele a doua dintre criteriile de m?rime prev?zute mai sus ?i care nu aplic? reglement?rile contabile simplificate. Aceste situa?ii financiare cuprind:

-bilan? prescurtat

-cont de profit ?i pierdere

-note explicative la situa?iile financiare anuale simplificate. Op?ional, ele pot ntocmi situa?ia modific?rilor capitalului propriu ?i/sau situa?ia fluxurilor de numerar.

Schimbarea regimului prin trecerea de la situa?ii financiare anuale prescurtate la extinse ?i invers se poate face dac? n doua exerci?ii financiare consecutive sunt ndeplinite sau nceteaz? sa mai fie ndeplinite cel pu?in doua dintre cele 3 criterii de m?rime.

Societ??ile comerciale ale c?ror valori mobiliare sunt admise la tranzac?ionare pe o pia?? reglementat?, astfel cum este definit? de legisla?ia n vigoare privind pia?a de capital, ntocmesc situa?ii financiare extinse, indiferent de criteriile de m?rime.

Termenul de depunere al situa?iilor financiare este de 150 zile de la ncheierea exerci?iului financiar n cazul societ??ilor comerciale, respectiv 120 zile pentru persoanele juridice f?r? scop patrimonial.

ntocmesc situa?ii financiare ?i sediile permanente sau sucursalele aflate n Romnia apar?innd persoanelor juridice nerezidente.

ncepnd cu anul 2011, prin modific?rile aduse legii contabilit??ii, subunit??ile deschise n Romnia de societ??i rezidente n state apar?innd Spa?iului Economic European nu mai au obliga?ia ntocmirii de situa?ii financiare anuale pentru propria activitate.

Situa?ii financiare anuale simplificate

Pot opta pentru sistemul contabil simplificat, persoanele juridice ce n exerci?iul financiar precedent au ndeplinit concomitent urm?toarele dou? criterii:

-cifra de afaceri net? sub echivalentul n lei al sumei de 35.000 euro

-totalul activelor sub echivalentul n lei al sumei de 35.000 euro.

Acestea cuprind numai formularul de bilan? ?i formularul contului de profit ?i pierdere n format simplificat.

Societ??ile care aplic? regimul contabil simplificat pot folosi un plan contabil simplificat ?i un set de tratamente contabile simplificate.

Raport?ri interimare

n afara situa?iilor financiare anuale, n Romnia se depun ?i raport?ri financiare interimare, pentru primele 6 luni din exerci?iul financiar. Aceste raport?ri se depun n forma simplificata, cuprinznd doar bilan?ul ?i contul de profit ?i pierdere ?i nu se supun auditului financiar.

ncepnd cu data de 1 ianuarie 2011, entit??ile care n exerci?iul financiar precedent au nregistrat o cifra de afaceri sub echivalentul n lei al sumei de 35.000 euro nu mai depun la unit??ile teritoriale ale Ministerului Finan?elor Publice raport?ri contabile interimare n cursul exerci?iului financiar.

Situa?iile financiare anuale ?i interimare se ntocmesc pe baza formularelor electronice puse la dispozi?ie de Ministerul de Finan?e.

Auditarea situa?iilor financiare

Este obligatorie auditarea situa?iilor financiare anuale ntocmite de persoanele juridice care dep??esc limitele a doua dintre cele 3 criterii de mai sus.

Situa?iile financiare anuale simplificate sunt doar verificate potrivit legii.

Consolidare

Situa?iile financiare anuale consolidate sunt elaborate n conformitate cu Reglement?rile contabile conforme cu Directiva a VII-a a Comunit??ilor Economice Europene.

O societate-mama este scutita de la ntocmirea situa?iilor financiare anuale consolidate dac?, la data bilan?ului consolidat, societ??ile comerciale care urmeaz? sa fie consolidate nu dep??esc mpreuna, pe baza celor mai recente situa?ii financiare anuale ale acestora, limitele a doua dintre urm?toarele 3 criterii:

-total active: 17.520.000 euro

-cifra de afaceri net?: 35.040.000 euro

-num?r mediu de salaria?i n cursul exerci?iului financiar: 250.

Exerci?iul financiar

n Romnia exerci?iul financiar este de regul? anul calendaristic.

ncepnd cu anul 2009 legisla?ia contabila din Romnia permite alegerea unui an contabil diferit de anul calendaristic. Aceast? op?iune este permis? doar sucursalelor cu sediul n Romnia care apar?in unei persoane juridice str?ine, respectiv filialele unei societ??i-mam? str?ine sau filialele filialelor unei societ??i-mam? str?ine, care opteaz? pentru un exerci?iu financiar diferit de anul calendaristic.

Societ??ile care aplic? aceasta op?iune au obliga?ia ca pentru primul exerci?iu financiar diferit de anul calendaristic sa asigure comparabilitatea informa?iilor referitoare la solduri, rulaje ?i alte informa?ii. In acest scop, informa?iile respective trebuie sa acopere ntotdeauna o perioada de 12 luni, respectiv 365 de zile, cu excep?ia entit??ilor nfiin?ate n cursul exerci?iului financiar. De asemenea, la ntocmirea situa?iilor financiare, pe lng? sumele corespunz?toare celor doua perioade consecutive se vor nscrie ?i soldurile la data de 1 ianuarie a exerci?iului financiar precedent celui la care se refera situa?iile financiare anuale.

Op?iunea pentru un exerci?iu financiar diferit de anul calendaristic se comunica organelor fiscale cu cel pu?in 30 de zile calendaristice nainte de nceputul exerci?iului financiar ales. n acest scop, persoana trebuie s? fac? dovada c? este sucursal? a unei persoane juridice cu sediul n str?in?tate, respectiv filial? a unei societ??i-mam? cu sediul n str?in?tate, care are exerci?iul financiar diferit de anul calendaristic.

Cu excep?ia cazurilor n care persoana juridic? str?in? sau societatea-mam? str?in? ?i schimb? data de raportare ori au loc opera?iuni de reorganizare, potrivit legii, data aleas? pentru ntocmirea de situa?ii financiare anuale nu poate fi modificat? de la un exerci?iu financiar la altul.

Periodicitatea nregistr?rilor contabile

nregistrarea n contabilitate a opera?iunilor economico-financiare se efectueaz? lunar.

Exista o excep?ie pentru entit??ile care n exerci?iul financiar precedent au nregistrat o cifra de afaceri sub echivalentul n lei al sumei de 35.000 euro. Acestea pot nregistra n contabilitate opera?iunile economico-financiare la alte perioade dect lunar, dar nu mai trziu de data pentru care se ntocmesc declara?iile privind impozitul pe profit, respectiv data situa?iilor financiare anuale sau a raport?rilor contabile stabilite potrivit legii.

n acest caz, nregistrarea n contabilitate se efectueaz? pe baza documentelor justificative sau a unui centralizator n care sunt nscrise mai multe documente justificative al c?ror con?inut se refera la opera?iuni de aceea?i natura ?i la aceea?i perioada, situa?ie n care documentele justificative se anexeaz? la acesta. In mod similar, nregistrarea n Registrul-jurnal ?i Cartea mare se efectueaz? pentru aceea?i perioada. Pentru determinarea plafonului de 35.000 euro se utilizeaz? cursul de schimb valutar comunicat de BNR, valabil la data ncheierii exerci?iului financiar precedent.

Sistemul simplificat de contabilitate

Persoanele care n exerci?iul financiar precedent au nregistrat cifra de afaceri net? sub echivalentul n lei al sumei de 35.000 euro ?i totalul activelor sub echivalentul n lei al sumei de 35.000 euro pot opta pentru un sistem simplificat de contabilitate. Acesta consta n:

- un set de reguli de baz? privind evaluarea, nregistrarea elementelor patrimoniale utiliznd un plan de conturi simplificat ?i prezentarea acestora n situa?iile financiare anuale ce cuprind bilan? ?i cont de profit ?i pierdere simplificate.

-n cazul societ??ilor care aplic? sistemul simplificat, contabilitatea poate fi organizat? ?i condus? potrivit sistemului clasic (compartiment distinct condus de director financiar / contabil sef sau externalizat unor persoane fizice sau juridice autorizate, membre CECCAR) sau exista ?i op?iunea organiz?rii contabilit??ii pe baz? de contracte/conven?ii civile ncheiate potrivit Codului civil cu persoane fizice care au studii economice superioare, situa?ie n care r?spunderea pentru conducerea contabilit??ii revine acestor persoane fizice.

- situa?iile financiare anuale ?i raport?rile contabile n cazul persoanelor care aplic? sistemul simplificat se ntocmesc ?i se semneaz? de c?tre persoanele care organizeaz? ?i conduc contabilitatea acestora.

Planul de conturi

Planul de conturi n Romnia este predefinit n ceea ce prive?te structura conturilor sintetice. Societ??ile pot dezvolta conturi analitice n func?ie de necesit??ile de informare.

Exist? doua planuri de conturi predefinite, unul simplificat, aplicabil societ??ilor ce opteaz? pentru sistemul simplificat de contabilitate, respectiv un plan de conturi extins, aplicabil restului societ??ilor.

Exist? de asemenea planuri de conturi diferite pentru domeniul bancar, asigur?ri, institu?ii publice, ONG-uri.

Registrele de contabilitate obligatorii

Registrele contabile obligatorii sunt: registrul jurnal, registrul inventar ?i registrul carte-mare.

Corec?iile asupra exerci?iilor precedente

Corec?iile asupra rezultatului reportat se vor face numai pentru erorile semnificative aferente exerci?iilor financiare precedente. In contul 117 "Rezultatul reportat" se eviden?iaz? distinct rezultatul reportat provenit din preluarea la nceputul exerci?iului financiar curent, a rezultatului din contul de profit ?i pierdere al exerci?iului financiar precedent, precum ?i rezultatul reportat provenit din corectarea erorilor contabile.

Evaluarea elementelor monetare n valuta

Evaluarea elementelor monetare n valuta, precum ?i a crean?elor ?i datoriilor, exprimate n lei, a c?ror decontare se face n func?ie de cursul unei valute, se efectueaz? lunar cu recunoa?terea n contabilitate a diferen?elor nregistrate. Pentru evaluare se va folosi cursul de schimb BNR comunicat n ultima zi bancara a lunii.

P?strarea Documentelor ?i Registrelor

Termenele de p?strare a documentelor financiar contabile sunt:

- 5 ani pentru urm?toarele documente: Nota de recep?ie ?i constatare de diferen?e, Bonul de consum, Dispozi?ia de livrare, Fisa de magazie, Lista de inventariere, Chitan?a, Dispozi?ia de plata/ncasare c?tre casierie, Ordinul de deplasare (delega?ie), Extrasul de cont, Jurnalul privind opera?iuni diverse (pentru conturi sintetice), Fisa de cont pentru opera?iuni diverse, Documentul cumulativ.

- 50 ani pentru statele de salarii.

- 10 ani pentru restul registrelor ?i a documentelor justificative ?i contabile, cu urm?toarele excep?ii:

- facturile aferente bunurilor de capital, respectiv bunurilor imobile, care stau la baza determin?rii TVA deductibile pentru persoanele impozabile cu regim mixt ?i persoanele par?ial impozabile n conformitate cu prevederile Codului fiscal, se vor p?stra conform termenului prev?zut la art. 149 alin. (6) din Legea nr. 571/2003 - Codul Fiscal, cu modific?rile ?i complet?rile ulterioare.

- documentele financiar-contabile care atesta provenien?a unor bunuri cu durata de via?a mai mare de 10 ani se p?streaz?, de regula, pe o perioada de timp mai mare, respectiv pe perioada de utilizare a bunurilor.

- Registrele obligatorii, adic? Registrul-jurnal (cod 14-1-1), Registrul-inventar (cod 14-l-2) ?i Cartea mare (cod 14-1-3) se p?streaz? n unitate timp de 10 ani de la data ncheierii exerci?iului financiar n cursul c?ruia au fost ntocmite.

Termenele de mai sus sunt aplicabile cu ncepere de la data ncheierii exerci?iului financiar n cursul c?ruia au fost ntocmite documentele, dac? necesit??ile proprii ale unit??ii nu impun p?strarea acestora pe o perioada mai mare.

Sisteme informatice

Persoanele care utilizeaz? sisteme informatice de prelucrare automat? a datelor au obliga?ia s? asigure prelucrarea datelor nregistrate n contabilitate n conformitate cu reglement?rile contabile aplicabile, controlul ?i p?strarea acestora pe suporturi tehnice timp de 10 ani. Persoanele au obliga?ia s? asigure autorit??ilor fiscale accesul la datele p?strate pe suporturi tehnice

Toate drepturile rezervate - 2011 - SC Administrativ Business SRL - Reglementari contabile. Custom Footer text
Joomla Templates by Wordpress themes free