Pragul de înregistrare în scopuri de TVA

Pragul de venituri pentru înregistrarea în scopuri de TVA este echivalentul în lei al sumei de 35.000 euro. La calcularea pragului se includ şi veniturile obţinute din operaţiuni scutite fără drept dededucere.

Înregistrarea în scopuri de TVA

Sistemul românesc de înregistrare în scopuri de TVA cuprinde:

- Înregistrarea standard în scopuri de TVA a companiilor stabilite în România

- Înregistrarea specială în scopuri de TVA pentru achiziţii intra-comunitare

- Înregistrarea în scopuri de TVA a societăţilor străine prin numirea unui reprezentant fiscal în scopuri de TVA

- Înregistrarea directă în scopuri de TVA doar a companiilor străine stabilite în UE

- O societate românească poate fi obligată să se înregistreze în scopuri de TVA şi în alte state membre UE în care desfăşoară anumite operaţiuni (de exemplu import de bunuri din afara UE, achiziţii intracomunitare).

 

Persoanele stabilite în scopuri de TVA

- O persoană impozabilă este stabilită în România dacă are sediul activităţii economice sau un sediu fix în România

- O persoană impozabilă cu sediul activităţii economice în afara României are un sediu fix în România dacă dispune de suficiente resurse tehnice şi umane pentru a efectua regulat livrări de bunuri şi/sau prestări de servicii impozabile.

 

Obligaţiile de raportare

Perioada fiscala :

- Ca regulă generală, perioada fiscală este luna calendaristică. Pentru persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA a căror cifră de afaceri la sfârşitul anului anterior nu a depăşit 100 mii euro şi nu efectuează operațiuni intracomunitare, perioada fiscală este trimestrul calendaristic.

- Pentru persoanele impozabile care au ca perioadă fiscală trimestrul calendaristic, perioada fiscală devine luna calendaristică în cazul efectuării unei achiziţii intracomunitare.

 

Decontul de TVA :

- Deconturile de TVA trebuie depuse la autorităţile fiscale până la data de 25 a lunii următoare perioadei fiscale; TVA de plată este datorată până la aceeaşi dată. Decontul TVA se poate depune prin mijloace electronice (online) – dacă societatea deține un certificat digital înregistrat în acest scop sau pe format hârtie. Contribuabilii declarați în categoriile mari şi mijlocii au obligația depunerii online a decontului de TVA.

- Persoanele impozabile neînregistrate în scopuri de TVA trebuie să plătească TVA şi să prezinte un decont special de TVA (301) pentru serviciile achiziţionate de la non-rezidenţi, pentru care locul prestării se consideră a fi în România. Aceste obligaţii trebuie îndeplinite până la data de 25 a lunii următoare celei în care sunt prestate serviciile.

 

Declarația recapitulativa :

- Începând cu data de 1 ianuarie 2010 declaraţia recapitulativă privind achizițiile şi livrările de bunuri / servicii intracomunitare (390) se depune lunar, până la data de 15 inclusiv a lunii următoare (25 inclusiv a lunii următoare începând cu luna august 2011).

- Persoanele impozabile trebuie să depună declaraţii recapitulative semestriale (394) pentru livrările şi achiziţiile realizate pe teritoriul României în relație cu alte persoane înregistrate în scopuri de TVA în România.

Operaţiunile din sfera de aplicare a TVA

Sunt operațiuni în sfera de aplicare a TVA cele care îndeplinesc cumulativ condițiile :

- Reprezintă o livrare de bunuri/prestare de servicii cu plată sau o operaţiune asimilată acestora

- Se consideră că locul livrării / prestării se află în România

- Sunt realizate de persoane impozabile

- Sunt rezultatul unor activităţi economice.

 

Importurile de bunuri, achiziţiile intracomunitare şi operaţiunile asimilate achiziţiilor intracomunitare se încadrează în sfera de aplicare a TVA.

Persoana impozabilă este orice persoană care desfăşoară activităţi economice într-un loc oarecare, în mod independent, indiferent de scopul sau rezultatul acestor activităţi, precum şi orice persoană juridică neimpozabilă înregistrată în scopuri de TVA.

De asemenea, orice persoană fizică ce efectuează o livrare de mijloace de transport noi (în cel mult şase luni de la darea în folosinţă sau care nu au parcurs mai mult de 6.000 de kilometri) sau care vinde proprietăţi imobiliare este, în anumite situaţii, considerată de asemenea persoană impozabilă.

 

Comerţul intracomunitar cu bunuri

Operațiunile intracomunitare de bunuri pot fi: livrări intracomunitare de bunuri (LIC), achiziții intracomunitare de bunuri (AIC), operațiuni triunghiulare cu bunuri (T)

Începând cu luna august 2010, pentru a putea desfășura operațiuni intracomunitare cu bunuri sau servicii, societatea trebuie sa solicite în prealabil înscrierea în Registrul Operatorilor Intracomunitari (ROI). Formalitățile se depun la organul fiscal de care aparține contribuabilul. In urma înregistrării în ROI codul de înregistrare în scopuri de TVA al contribuabilului devine valid şi în sistemul VIES de verificare a informațiilor despre persoanele înregistrate în scopuri de TVA din UE.

Livrările intracomunitare de bunuri din România sunt operațiuni scutite de TVA cu drept de deducere, dacă sunt îndeplinite anumite condiţii :

- Cumpărătorul este înregistrat în scopuri de TVA în alt stat membru UE

- Bunurile sunt transportate din România în alt stat membru UE şi se dețin documentele de transport aferente (CMR).

Pentru informatii privind raportarile INTRASTAT accesati http://www.intrastat.ro/di_cddi.php

Achiziţiile intracomunitare sunt taxabile în România prin regimul taxării inverse.

Tranzacţiile cu mijloace de transport noi, produse accizabile şi vânzările la distanţă sunt supuse unor regimuri speciale.

Persoanele impozabile care nu sunt înregistrate în scopuri de TVA în România (ex. persoanele fizice, instituţiile publice) şi care achiziţionează mijloace de transport noi au obligaţia de a depune un decont special de TVA (301) şi de a plăti TVA înainte de înmatricularea acestor mijloace de transport în România.

 

Servicii intracomunitare

Regula generala :

- în cazul serviciilor prestate de persoane impozabile către alte persoane impozabile, locul de impozitare va fi locul în care beneficiarul are sediul activităţii economice, sediul fix, domiciliul stabil sau reşedinţa obişnuită. În aceste situaţii se va aplica mecanismul taxării inverse.

- în cazul serviciilor prestate de persoane impozabile către persoane neimpozabile, locul de impozitare va fi locul în care prestatorul îşi are sediul activităţii economice, sediul fix, domiciliul stabil sau reşedinţa obişnuită de la care sunt prestate serviciile.

Există excepţii de la regula de bază. Pentru aceste servicii, locul impozitării se va determina în funcţie de reguli specifice.

În determinarea locului impozitării cu TVA în cazul anumitor servicii, precum serviciile accesorii transportului, lucrările asupra/evaluările bunurilor mobile corporale şi transportul local de bunuri, atunci când sunt prestate către beneficiari persoane impozabile din afara UE, se va ţine cont de locul utilizării şi exploatării efective a serviciilor.

 

Importul de bunuri

TVA aferentă bunurilor importate se achită în continuare în vamă până la data de 31 decembrie 2012, mai puţin de către persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA care obţin un certificat de amânare de la plata TVA pentru importuri, eliberat de autorităţile vamale. În acest caz, TVA nu se plăteşte în vamă, ci se înregistrează prin regimul de taxare inversa.

 

Operaţiunile în afara sferei de aplicare a TVA

Orice tip de transfer, total sau parţial, de active (transferul unei afaceri, indiferent de formă) ce formează o structură autonomă de afaceri, capabilă să desfăşoare o activitate economică în mod independent, nu este considerat livrare de bunuri, dacă destinatarul este o persoană impozabilă. În plus, destinatarul este considerat succesorul cedentului în ceea ce priveşte ajustarea dreptului de deducere a TVA.

 

Regulile de teritorialitate

Regulile de stabilire a locului livrării bunurilor şi prestării serviciilor (şi implicit a locului de taxare a TVA) sunt armonizate integral cu prevederile Directivei 112/2006 şi ale Directivei 8/2008 ale UE privind TVA.

Livrările de gaze naturale /electricitate sunt supuse TVA acolo unde comerciantul îşi are sediul activităţii economice sau, în cazul în care aceste bunuri sunt livrate către un consumator, acolo unde acestea sunt efectiv utilizate şi consumate.

 

Exigibilitatea TVA

Exigibilitatea TVA intervine la data livrării bunurilor/prestării serviciilor.

Facturile pentru livrările de bunuri şi prestările de servicii interne trebuie emise cel târziu în cea de-a cincisprezecea zi a lunii următoare celei în care are loc livrarea bunurilor sau prestarea serviciilor.

TVA aferentă livrărilor/ prestărilor trebuie totuşi raportată în luna în care are loc livrarea, momentul exigibilității fiind livrarea bunurilor sau prestarea serviciilor.

Exigibilitatea pentru LIC ia naştere la data emiterii facturii, dar nu mai târziu de cea de-a cincisprezecea zi a lunii următoare celei în care se efectuează LIC. Începând cu data de 1 ianuarie 2008, plăţile în avans pentru LIC se raportează din perspectiva TVA.

Prestările de servicii care determină decontări sau plăţi succesive (serviciile de construcţii-montaj, consultanţă, cercetare, expertiză), sunt considerate efectuate la data la care sunt emise situaţii de lucrări, rapoarte de lucru etc. pe baza cărora se stabilesc serviciile efectuate sau, după caz, în funcţie de prevederile contractuale, la data acceptării acestora de către beneficiari. Această regulă de exigibilitate era limitată la maximum 1 an – valabilă până în septembrie 2011.

În cazul serviciilor prestate continuu (altele decât cele de mai sus, cum ar fi livrări de gaze naturale, de apă, serviciile de telefonie, livrările de energie electrică etc.), se consideră că livrarea/prestarea este efectuată la datele specificate în contract pentru plata bunurilor livrate sau a serviciilor prestate sau la data emiterii unei facturi, dar perioada de decontare nu poate depăşi un an.

 

Baza de impozitare

Baza de impozitare a TVA cuprinde tot ceea ce constituie contrapartida obţinută de la furnizor ori prestator din partea cumpărătorului la care se adaugă impozitele şi taxele şi cheltuielile accesorii, cum ar fi: comisioanele, cheltuielile de ambalare, transport şi asigurare, solicitate de către furnizor/prestator cumpărătorului sau beneficiarului.

Baza de impozitare a TVA nu cuprinde: rabaturile, remizele, risturnele, sconturile şi  alte reduceri de preţ, sumele reprezentând daune-interese stabilite prin hotărâre judecătorească sau dobânzile pentru plăţi cu întârziere.

Persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA pot să ajusteze taxa colectată dacă valoarea bunurilor livrate sau a serviciilor prestate nu poate fi încasată din cauza declarării falimentului clientului. TVA colectată iniţial poate fi la rândul ei ajustată ca urmare a majorărilor sau reducerilor de preţ sau în cazul retururilor de bunuri.

 

Regimurile de taxare

Cota standard de TVA este 24% şi se aplică tuturor livrărilor de bunuri şi prestărilor de servicii, inclusiv importurilor, pentru care nu se aplică scutiri (cu sau fără drept de deducere) sau cota redusă de TVA. Până la 30 iunie 2010 cota standard de TVA a fost de 19%.

Cota redusă a TVA de 9% se percepe pentru medicamentele de uz uman şi veterinar, cărţi, ziare şi periodice, cazarea la hoteluri sau în locaţii cu rol similar, bilete de cinema, taxele de intrare la muzee, monumente istorice, grădini zoologice şi grădini botanice, târguri şi expoziţii, furnizarea de manuale şcolare, de proteze şi produse ortopedice.

Cota redusă de 5% se aplică pentru livrarea locuinţelor ca parte a politicii sociale, inclusiv: cămine de bătrâni şi pensionari, case de copii şi centre de recuperare şi reabilitare pentru minori cu handicap, inclusiv clădiri şi părți ale acestora livrate ca locuinţe, în anumite condiţii. De asemenea, cota redusă de 5% se aplică şi în cazul livrării de locuinţe ce au o suprafaţă utilă de maximum 120 mp şi o valoare ce nu depăşeşte suma de 380.000 RON.

 

Scutirea cu drept de deducere

In cadrul acestei categorii se pot încadra următoarele operațiuni:

-Exporturile de bunuri, transporturile şi serviciile aferente

-Livrările intracomunitare de bunuri

-Transporturile internaţionale de pasageri

-Anumite operaţiuni efectuate în zone libere şi antrepozite libere

-Livrările de bunuri către antrepozite vamale, antrepozite TVA şi serviciile aferente

-Livrările de bunuri străine, care sunt plasate în regimuri vamale suspensive

-Prestările de servicii în legătură cu bunuri plasate în regimuri vamale suspensive

-Livrările de bunuri şi prestările de servicii pentru misiunile diplomatice, organizaţiile internaţionale şi forţele NATO.

 

Scutirea fără drept de deducere

Scutirea de TVA se aplică unei serii de activităţi ce include activităţile bancare, financiare şi de asigurări. Totuşi, anumite servicii financiare vor fi supuse TVA 24% (exemplu: operaţiunile de factoring, recuperarea creanţelor, administrarea şi depozitarea anumitor titluri de valoare).

Scutirea de TVA se aplică şi activităţilor medicale, de protecţie socială şi educative, dacă acestea sunt desfăşurate de unităţi autorizate.

Operaţiunile de închiriere şi leasing de bunuri imobile, precum şi livrarea de clădiri vechi (orice clădire care nu a fost transformată astfel încât structura, natura şi chiar destinaţia sa să fi fost modificate sau, în lipsa acestor criterii, când costul transformărilor, exclusiv taxa, este mai mic de 50% din valoarea de piaţă a clădirii, exclusiv valoarea terenului, ulterior transformării) şi livrarea de terenuri neconstruibile sunt la rândul lor scutite de TVA. Totuşi, există opţiunea de taxare a acestor operaţiuni. Opţiunea se exercită prin depunerea unei notificări scrise la organele fiscale competente. Depunerea cu întârziere a notificării nu va anula dreptul persoanei impozabile de a aplica regimul de taxare.

 

Facturarea

Persoana impozabilă este obligata ca pentru livrările de bunuri sau prestările de servicii efectuate, cat şi pentru avansurile încasate sa emită o factură către fiecare beneficiar, cel târziu până în cea de-a 15-a zi lucrătoare a lunii următoare celei în care ia naștere faptul generator al taxei, cu excepția cazului în care factura a fost deja emisă. Același termen se aplica şi în cazul autofacturărilor şi al vânzărilor la distanta efectuate.

Factura cuprinde în mod obligatoriu următoarele informații:

-numărul de ordine, în baza uneia sau mai multor serii, care identifică factura în mod unic

-data emiterii facturii

-denumirea/numele, adresa şi codul de înregistrare, după caz, ale persoanei impozabile care emite factura, ale reprezentantului fiscal (dacă e cazul), precum şi ale cumpărătorului sau reprezentantului fiscal al acestuia

-denumirea şi cantitatea bunurilor livrate, denumirea serviciilor prestate, precum şi particularitățile prevăzute în cazul livrării intracomunitare de mijloace de transport noi

-data la care au fost livrate bunurile/prestate serviciile sau data încasării unui avans, cu excepția cazului în care factura este emisă înainte de data livrării/prestării sau încasării avansului

-baza de impozitare a bunurilor şi serviciilor, pentru fiecare cotă, scutire sau operațiune netaxabilă, prețul unitar, exclusiv taxa, precum şi rabaturile, remizele, risturnele şi alte reduceri de preț

-indicarea, în funcție de cotele taxei, a taxei colectate şi a sumei totale a taxei colectate, exprimate în lei, sau a următoarelor mențiuni:

-în cazul în care nu se datorează taxa, o mențiune referitoare la prevederile aplicabile din Codul Fiscal sau din Directiva a 6-a, ori mențiunile «scutit cu drept de deducere», «scutit fără drept de deducere», «neimpozabilă în România» sau, după caz, «neinclus în baza de impozitare»

-în cazul în care taxa se datorează de beneficiar o mențiune la prevederile Codului Fiscal sau ale Directivei a 6-a ori mențiunea «taxare inversă»

-o referire la alte facturi sau documente emise anterior, atunci când se emit mai multe facturi sau documente pentru aceeași operațiune.

Semnarea şi stampilarea facturilor nu sunt obligatorii.

 

Deducerea TVA

TVA deductibilă pentru cheltuielile angajate în scopul operaţiunilor de constituire pot fi deduse retroactiv, după îndeplinirea tuturor condiţiilor de deductibilitate a TVA, pe o perioadă de maximum 5 ani.

Justificarea deducerii taxei se poate face şi pe baza facturilor transmise pe cale electronică.

Limitări ale dreptului de deducere a TVA pentru achizițiile de autovehicule de pasageri şi pentru combustibilul aferent acestora :

-În perioada 1 mai 2009 – 31 decembrie 2011 nu se deduce, cu anumite excepţii, TVA aferentă atât achiziţiilor cât şi combustibilului pentru autovehiculele destinate exclusiv transportului rutier de persoane, cu o greutate de cel mult 3,500 kg şi cu cel mult 9 scaune de pasageri (inclusiv scaunul şoferului).

-Se poate deduce TVA aferenta achizițiilor de autovehicule destinate exclusiv transportului rutier de persoane şi combustibilului doar pentru următoarele categorii de vehicule: vehiculele utilizate pentru prestarea de servicii cu plată, inclusiv pentru închirierea către alte persoane, transmiterea folosinţei în cadrul unui contract de leasing financiar sau operaţional, şi vehiculele utilizate în scop comercial sau în vederea re-vânzării.

-Livrarea ulterioară a autovehiculelor pentru care nu a fost permisă deducerea TVA la momentul achiziţiei este scutită de TVA.

 

Plătitorii de TVA cu regim mixt

Dacă o persoană impozabilă înregistrată în scopuri de TVA efectuează atât operaţiuni impozabile cât şi operaţiuni scutite fără drept de deducere, se va aplica un regim mixt de deducere a TVA, astfel :

-TVA aferenta direct tranzacţiilor taxabile este deductibilă integral

-TVA aferenta direct tranzacţiilor scutite este integral nedeductibilă

-TVA aferentă atât tranzacţiilor taxabile, cât şi celor scutite se deduce pe baza de pro rata.

Valoarea vânzărilor bunurilor de capital, precum şi valoarea altor operaţiuni desfăşurate ocazional (de exemplu leasing, închirieri de bunuri imobile), nu este inclusă la calculul pro-ratei.

 

Rambursarea TVA

Solicitarea rambursării TVA se face prin intermediul decontului de TVA depus de contribuabil.

Rambursarea de TVA se va efectua în urma unei inspecții fiscale anticipate sau ulterioara rambursării. Procedura de rambursare TVA cu control ulterior se aplica doar în urma analizei de risc efectuate de organele fiscale.

Cererile de rambursare trebuie procesate de administraţia financiară în termen de 45 de zile de la depunere. In practica acest termen a fost depășit în numeroase situații.

 

Rambursarea TVA către nerezidenţi

Persoanele impozabile neînregistrate şi care nu au obligaţia să se înregistreze în scopuri de TVA în România pot cere rambursarea sumelor de TVA achitate în România în baza cererii de rambursare transmise pe cale electronica autorităţilor din Statul Membru în care sunt stabilite.

Cererile vor fi transmise Statului Membru în care solicitantul este stabilit cel târziu până la data de 30 septembrie a anului următor perioadei de rambursare.

Persoanele impozabile stabilite în afara UE au de asemenea dreptul la rambursarea TVA din România, în baza acordurilor de reciprocitate încheiate de România, care la acest moment are astfel de acorduri cu Elveţia şi Turcia.

 

Toate drepturile rezervate - 2011 - SC Administrativ Business SRL - Taxa pe valoare adaugata. Custom Footer text
Joomla Templates by Wordpress themes free