Pragul de nregistrare n scopuri de TVA

Pragul de venituri pentru nregistrarea n scopuri de TVA este echivalentul n lei al sumei de 35.000 euro. La calcularea pragului se includ ?i veniturile ob?inute din opera?iuni scutite f?r? drept dededucere.

nregistrarea n scopuri de TVA

Sistemul romnesc de nregistrare n scopuri de TVA cuprinde:

- nregistrarea standard n scopuri de TVA a companiilor stabilite n Romnia

- nregistrarea special? n scopuri de TVA pentru achizi?ii intra-comunitare

- nregistrarea n scopuri de TVA a societ??ilor str?ine prin numirea unui reprezentant fiscal n scopuri de TVA

- nregistrarea direct? n scopuri de TVA doar a companiilor str?ine stabilite n UE

- O societate romneasc? poate fi obligat? s? se nregistreze n scopuri de TVA ?i n alte state membre UE n care desf??oar? anumite opera?iuni (de exemplu import de bunuri din afara UE, achizi?ii intracomunitare).

Persoanele stabilite n scopuri de TVA

- O persoan? impozabil? este stabilit? n Romnia dac? are sediul activit??ii economice sau un sediu fix n Romnia

- O persoan? impozabil? cu sediul activit??ii economice n afara Romniei are un sediu fix n Romnia dac? dispune de suficiente resurse tehnice ?i umane pentru a efectua regulat livr?ri de bunuri ?i/sau prest?ri de servicii impozabile.

Obliga?iile de raportare

Perioada fiscala :

- Ca regul? general?, perioada fiscal? este luna calendaristic?. Pentru persoanele impozabile nregistrate n scopuri de TVA a c?ror cifr? de afaceri la sfr?itul anului anterior nu a dep??it 100 mii euro ?i nu efectueaz? opera?iuni intracomunitare, perioada fiscal? este trimestrul calendaristic.

- Pentru persoanele impozabile care au ca perioad? fiscal? trimestrul calendaristic, perioada fiscal? devine luna calendaristic? n cazul efectu?rii unei achizi?ii intracomunitare.

Decontul de TVA :

- Deconturile de TVA trebuie depuse la autorit??ile fiscale pn? la data de 25 a lunii urm?toare perioadei fiscale; TVA de plat? este datorat? pn? la aceea?i dat?. Decontul TVA se poate depune prin mijloace electronice (online) dac? societatea de?ine un certificat digital nregistrat n acest scop sau pe format hrtie. Contribuabilii declara?i n categoriile mari ?i mijlocii au obliga?ia depunerii online a decontului de TVA.

- Persoanele impozabile nenregistrate n scopuri de TVA trebuie s? pl?teasc? TVA ?i s? prezinte un decont special de TVA (301) pentru serviciile achizi?ionate de la non-reziden?i, pentru care locul prest?rii se consider? a fi n Romnia. Aceste obliga?ii trebuie ndeplinite pn? la data de 25 a lunii urm?toare celei n care sunt prestate serviciile.

Declara?ia recapitulativa :

- ncepnd cu data de 1 ianuarie 2010 declara?ia recapitulativ? privind achizi?iile ?i livr?rile de bunuri / servicii intracomunitare (390) se depune lunar, pn? la data de 15 inclusiv a lunii urm?toare (25 inclusiv a lunii urm?toare ncepnd cu luna august 2011).

- Persoanele impozabile trebuie s? depun? declara?ii recapitulative semestriale (394) pentru livr?rile ?i achizi?iile realizate pe teritoriul Romniei n rela?ie cu alte persoane nregistrate n scopuri de TVA n Romnia.

Opera?iunile din sfera de aplicare a TVA

Sunt opera?iuni n sfera de aplicare a TVA cele care ndeplinesc cumulativ condi?iile :

- Reprezint? o livrare de bunuri/prestare de servicii cu plat? sau o opera?iune asimilat? acestora

- Se consider? c? locul livr?rii / prest?rii se afl? n Romnia

- Sunt realizate de persoane impozabile

- Sunt rezultatul unor activit??i economice.

Importurile de bunuri, achizi?iile intracomunitare ?i opera?iunile asimilate achizi?iilor intracomunitare se ncadreaz? n sfera de aplicare a TVA.

Persoana impozabil? este orice persoan? care desf??oar? activit??i economice ntr-un loc oarecare, n mod independent, indiferent de scopul sau rezultatul acestor activit??i, precum ?i orice persoan? juridic? neimpozabil? nregistrat? n scopuri de TVA.

De asemenea, orice persoan? fizic? ce efectueaz? o livrare de mijloace de transport noi (n cel mult ?ase luni de la darea n folosin?? sau care nu au parcurs mai mult de 6.000 de kilometri) sau care vinde propriet??i imobiliare este, n anumite situa?ii, considerat? de asemenea persoan? impozabil?.

Comer?ul intracomunitar cu bunuri

Opera?iunile intracomunitare de bunuri pot fi: livr?ri intracomunitare de bunuri (LIC), achizi?ii intracomunitare de bunuri (AIC), opera?iuni triunghiulare cu bunuri (T)

ncepnd cu luna august 2010, pentru a putea desf??ura opera?iuni intracomunitare cu bunuri sau servicii, societatea trebuie sa solicite n prealabil nscrierea n Registrul Operatorilor Intracomunitari (ROI). Formalit??ile se depun la organul fiscal de care apar?ine contribuabilul. In urma nregistr?rii n ROI codul de nregistrare n scopuri de TVA al contribuabilului devine valid ?i n sistemul VIES de verificare a informa?iilor despre persoanele nregistrate n scopuri de TVA din UE.

Livr?rile intracomunitare de bunuri din Romnia sunt opera?iuni scutite de TVA cu drept de deducere, dac? sunt ndeplinite anumite condi?ii :

- Cump?r?torul este nregistrat n scopuri de TVA n alt stat membru UE

- Bunurile sunt transportate din Romnia n alt stat membru UE ?i se de?in documentele de transport aferente (CMR).

Pentru informatii privind raportarile INTRASTAT accesati http://www.intrastat.ro/di_cddi.php

Achizi?iile intracomunitare sunt taxabile n Romnia prin regimul tax?rii inverse.

Tranzac?iile cu mijloace de transport noi, produse accizabile ?i vnz?rile la distan?? sunt supuse unor regimuri speciale.

Persoanele impozabile care nu sunt nregistrate n scopuri de TVA n Romnia (ex. persoanele fizice, institu?iile publice) ?i care achizi?ioneaz? mijloace de transport noi au obliga?ia de a depune un decont special de TVA (301) ?i de a pl?ti TVA nainte de nmatricularea acestor mijloace de transport n Romnia.

Servicii intracomunitare

Regula generala :

- n cazul serviciilor prestate de persoane impozabile c?tre alte persoane impozabile, locul de impozitare va fi locul n care beneficiarul are sediul activit??ii economice, sediul fix, domiciliul stabil sau re?edin?a obi?nuit?. n aceste situa?ii se va aplica mecanismul tax?rii inverse.

- n cazul serviciilor prestate de persoane impozabile c?tre persoane neimpozabile, locul de impozitare va fi locul n care prestatorul ?i are sediul activit??ii economice, sediul fix, domiciliul stabil sau re?edin?a obi?nuit? de la care sunt prestate serviciile.

Exist? excep?ii de la regula de baz?. Pentru aceste servicii, locul impozit?rii se va determina n func?ie de reguli specifice.

n determinarea locului impozit?rii cu TVA n cazul anumitor servicii, precum serviciile accesorii transportului, lucr?rile asupra/evalu?rile bunurilor mobile corporale ?i transportul local de bunuri, atunci cnd sunt prestate c?tre beneficiari persoane impozabile din afara UE, se va ?ine cont de locul utiliz?rii ?i exploat?rii efective a serviciilor.

Importul de bunuri

TVA aferent? bunurilor importate se achit? n continuare n vam? pn? la data de 31 decembrie 2012, mai pu?in de c?tre persoanele impozabile nregistrate n scopuri de TVA care ob?in un certificat de amnare de la plata TVA pentru importuri, eliberat de autorit??ile vamale. n acest caz, TVA nu se pl?te?te n vam?, ci se nregistreaz? prin regimul de taxare inversa.

Opera?iunile n afara sferei de aplicare a TVA

Orice tip de transfer, total sau par?ial, de active (transferul unei afaceri, indiferent de form?) ce formeaz? o structur? autonom? de afaceri, capabil? s? desf??oare o activitate economic? n mod independent, nu este considerat livrare de bunuri, dac? destinatarul este o persoan? impozabil?. n plus, destinatarul este considerat succesorul cedentului n ceea ce prive?te ajustarea dreptului de deducere a TVA.

Regulile de teritorialitate

Regulile de stabilire a locului livr?rii bunurilor ?i prest?rii serviciilor (?i implicit a locului de taxare a TVA) sunt armonizate integral cu prevederile Directivei 112/2006 ?i ale Directivei 8/2008 ale UE privind TVA.

Livr?rile de gaze naturale /electricitate sunt supuse TVA acolo unde comerciantul ?i are sediul activit??ii economice sau, n cazul n care aceste bunuri sunt livrate c?tre un consumator, acolo unde acestea sunt efectiv utilizate ?i consumate.

Exigibilitatea TVA

Exigibilitatea TVA intervine la data livr?rii bunurilor/prest?rii serviciilor.

Facturile pentru livr?rile de bunuri ?i prest?rile de servicii interne trebuie emise cel trziu n cea de-a cincisprezecea zi a lunii urm?toare celei n care are loc livrarea bunurilor sau prestarea serviciilor.

TVA aferent? livr?rilor/ prest?rilor trebuie totu?i raportat? n luna n care are loc livrarea, momentul exigibilit??ii fiind livrarea bunurilor sau prestarea serviciilor.

Exigibilitatea pentru LIC ia na?tere la data emiterii facturii, dar nu mai trziu de cea de-a cincisprezecea zi a lunii urm?toare celei n care se efectueaz? LIC. ncepnd cu data de 1 ianuarie 2008, pl??ile n avans pentru LIC se raporteaz? din perspectiva TVA.

Prest?rile de servicii care determin? decont?ri sau pl??i succesive (serviciile de construc?ii-montaj, consultan??, cercetare, expertiz?), sunt considerate efectuate la data la care sunt emise situa?ii de lucr?ri, rapoarte de lucru etc. pe baza c?rora se stabilesc serviciile efectuate sau, dup? caz, n func?ie de prevederile contractuale, la data accept?rii acestora de c?tre beneficiari. Aceast? regul? de exigibilitate era limitat? la maximum 1 an valabil? pn? n septembrie 2011.

n cazul serviciilor prestate continuu (altele dect cele de mai sus, cum ar fi livr?ri de gaze naturale, de ap?, serviciile de telefonie, livr?rile de energie electric? etc.), se consider? c? livrarea/prestarea este efectuat? la datele specificate n contract pentru plata bunurilor livrate sau a serviciilor prestate sau la data emiterii unei facturi, dar perioada de decontare nu poate dep??i un an.

Baza de impozitare

Baza de impozitare a TVA cuprinde tot ceea ce constituie contrapartida ob?inut? de la furnizor ori prestator din partea cump?r?torului la care se adaug? impozitele ?i taxele ?i cheltuielile accesorii, cum ar fi: comisioanele, cheltuielile de ambalare, transport ?i asigurare, solicitate de c?tre furnizor/prestator cump?r?torului sau beneficiarului.

Baza de impozitare a TVA nu cuprinde: rabaturile, remizele, risturnele, sconturile ?i alte reduceri de pre?, sumele reprezentnd daune-interese stabilite prin hot?rre judec?toreasc? sau dobnzile pentru pl??i cu ntrziere.

Persoanele impozabile nregistrate n scopuri de TVA pot s? ajusteze taxa colectat? dac? valoarea bunurilor livrate sau a serviciilor prestate nu poate fi ncasat? din cauza declar?rii falimentului clientului. TVA colectat? ini?ial poate fi la rndul ei ajustat? ca urmare a major?rilor sau reducerilor de pre? sau n cazul retururilor de bunuri.

Regimurile de taxare

Cota standard de TVA este 24% ?i se aplic? tuturor livr?rilor de bunuri ?i prest?rilor de servicii, inclusiv importurilor, pentru care nu se aplic? scutiri (cu sau f?r? drept de deducere) sau cota redus? de TVA. Pn? la 30 iunie 2010 cota standard de TVA a fost de 19%.

Cota redus? a TVA de 9% se percepe pentru medicamentele de uz uman ?i veterinar, c?r?i, ziare ?i periodice, cazarea la hoteluri sau n loca?ii cu rol similar, bilete de cinema, taxele de intrare la muzee, monumente istorice, gr?dini zoologice ?i gr?dini botanice, trguri ?i expozi?ii, furnizarea de manuale ?colare, de proteze ?i produse ortopedice.

Cota redus? de 5% se aplic? pentru livrarea locuin?elor ca parte a politicii sociale, inclusiv: c?mine de b?trni ?i pensionari, case de copii ?i centre de recuperare ?i reabilitare pentru minori cu handicap, inclusiv cl?diri ?i p?r?i ale acestora livrate ca locuin?e, n anumite condi?ii. De asemenea, cota redus? de 5% se aplic? ?i n cazul livr?rii de locuin?e ce au o suprafa?? util? de maximum 120 mp ?i o valoare ce nu dep??e?te suma de 380.000 RON.

Scutirea cu drept de deducere

In cadrul acestei categorii se pot ncadra urm?toarele opera?iuni:

-Exporturile de bunuri, transporturile ?i serviciile aferente

-Livr?rile intracomunitare de bunuri

-Transporturile interna?ionale de pasageri

-Anumite opera?iuni efectuate n zone libere ?i antrepozite libere

-Livr?rile de bunuri c?tre antrepozite vamale, antrepozite TVA ?i serviciile aferente

-Livr?rile de bunuri str?ine, care sunt plasate n regimuri vamale suspensive

-Prest?rile de servicii n leg?tur? cu bunuri plasate n regimuri vamale suspensive

-Livr?rile de bunuri ?i prest?rile de servicii pentru misiunile diplomatice, organiza?iile interna?ionale ?i for?ele NATO.

Scutirea f?r? drept de deducere

Scutirea de TVA se aplic? unei serii de activit??i ce include activit??ile bancare, financiare ?i de asigur?ri. Totu?i, anumite servicii financiare vor fi supuse TVA 24% (exemplu: opera?iunile de factoring, recuperarea crean?elor, administrarea ?i depozitarea anumitor titluri de valoare).

Scutirea de TVA se aplic? ?i activit??ilor medicale, de protec?ie social? ?i educative, dac? acestea sunt desf??urate de unit??i autorizate.

Opera?iunile de nchiriere ?i leasing de bunuri imobile, precum ?i livrarea de cl?diri vechi (orice cl?dire care nu a fost transformat? astfel nct structura, natura ?i chiar destina?ia sa s? fi fost modificate sau, n lipsa acestor criterii, cnd costul transform?rilor, exclusiv taxa, este mai mic de 50% din valoarea de pia?? a cl?dirii, exclusiv valoarea terenului, ulterior transform?rii) ?i livrarea de terenuri neconstruibile sunt la rndul lor scutite de TVA. Totu?i, exist? op?iunea de taxare a acestor opera?iuni. Op?iunea se exercit? prin depunerea unei notific?ri scrise la organele fiscale competente. Depunerea cu ntrziere a notific?rii nu va anula dreptul persoanei impozabile de a aplica regimul de taxare.

Facturarea

Persoana impozabil? este obligata ca pentru livr?rile de bunuri sau prest?rile de servicii efectuate, cat ?i pentru avansurile ncasate sa emit? o factur? c?tre fiecare beneficiar, cel trziu pn? n cea de-a 15-a zi lucr?toare a lunii urm?toare celei n care ia na?tere faptul generator al taxei, cu excep?ia cazului n care factura a fost deja emis?. Acela?i termen se aplica ?i n cazul autofactur?rilor ?i al vnz?rilor la distanta efectuate.

Factura cuprinde n mod obligatoriu urm?toarele informa?ii:

-num?rul de ordine, n baza uneia sau mai multor serii, care identific? factura n mod unic

-data emiterii facturii

-denumirea/numele, adresa ?i codul de nregistrare, dup? caz, ale persoanei impozabile care emite factura, ale reprezentantului fiscal (dac? e cazul), precum ?i ale cump?r?torului sau reprezentantului fiscal al acestuia

-denumirea ?i cantitatea bunurilor livrate, denumirea serviciilor prestate, precum ?i particularit??ile prev?zute n cazul livr?rii intracomunitare de mijloace de transport noi

-data la care au fost livrate bunurile/prestate serviciile sau data ncas?rii unui avans, cu excep?ia cazului n care factura este emis? nainte de data livr?rii/prest?rii sau ncas?rii avansului

-baza de impozitare a bunurilor ?i serviciilor, pentru fiecare cot?, scutire sau opera?iune netaxabil?, pre?ul unitar, exclusiv taxa, precum ?i rabaturile, remizele, risturnele ?i alte reduceri de pre?

-indicarea, n func?ie de cotele taxei, a taxei colectate ?i a sumei totale a taxei colectate, exprimate n lei, sau a urm?toarelor men?iuni:

-n cazul n care nu se datoreaz? taxa, o men?iune referitoare la prevederile aplicabile din Codul Fiscal sau din Directiva a 6-a, ori men?iunile scutit cu drept de deducere, scutit f?r? drept de deducere, neimpozabil? n Romnia sau, dup? caz, neinclus n baza de impozitare

-n cazul n care taxa se datoreaz? de beneficiar o men?iune la prevederile Codului Fiscal sau ale Directivei a 6-a ori men?iunea taxare invers?

-o referire la alte facturi sau documente emise anterior, atunci cnd se emit mai multe facturi sau documente pentru aceea?i opera?iune.

Semnarea ?i stampilarea facturilor nu sunt obligatorii.

Deducerea TVA

TVA deductibil? pentru cheltuielile angajate n scopul opera?iunilor de constituire pot fi deduse retroactiv, dup? ndeplinirea tuturor condi?iilor de deductibilitate a TVA, pe o perioad? de maximum 5 ani.

Justificarea deducerii taxei se poate face ?i pe baza facturilor transmise pe cale electronic?.

Limit?ri ale dreptului de deducere a TVA pentru achizi?iile de autovehicule de pasageri ?i pentru combustibilul aferent acestora :

-n perioada 1 mai 2009 31 decembrie 2011 nu se deduce, cu anumite excep?ii, TVA aferent? att achizi?iilor ct ?i combustibilului pentru autovehiculele destinate exclusiv transportului rutier de persoane, cu o greutate de cel mult 3,500 kg ?i cu cel mult 9 scaune de pasageri (inclusiv scaunul ?oferului).

-Se poate deduce TVA aferenta achizi?iilor de autovehicule destinate exclusiv transportului rutier de persoane ?i combustibilului doar pentru urm?toarele categorii de vehicule: vehiculele utilizate pentru prestarea de servicii cu plat?, inclusiv pentru nchirierea c?tre alte persoane, transmiterea folosin?ei n cadrul unui contract de leasing financiar sau opera?ional, ?i vehiculele utilizate n scop comercial sau n vederea re-vnz?rii.

-Livrarea ulterioar? a autovehiculelor pentru care nu a fost permis? deducerea TVA la momentul achizi?iei este scutit? de TVA.

Pl?titorii de TVA cu regim mixt

Dac? o persoan? impozabil? nregistrat? n scopuri de TVA efectueaz? att opera?iuni impozabile ct ?i opera?iuni scutite f?r? drept de deducere, se va aplica un regim mixt de deducere a TVA, astfel :

-TVA aferenta direct tranzac?iilor taxabile este deductibil? integral

-TVA aferenta direct tranzac?iilor scutite este integral nedeductibil?

-TVA aferent? att tranzac?iilor taxabile, ct ?i celor scutite se deduce pe baza de pro rata.

Valoarea vnz?rilor bunurilor de capital, precum ?i valoarea altor opera?iuni desf??urate ocazional (de exemplu leasing, nchirieri de bunuri imobile), nu este inclus? la calculul pro-ratei.

Rambursarea TVA

Solicitarea ramburs?rii TVA se face prin intermediul decontului de TVA depus de contribuabil.

Rambursarea de TVA se va efectua n urma unei inspec?ii fiscale anticipate sau ulterioara ramburs?rii. Procedura de rambursare TVA cu control ulterior se aplica doar n urma analizei de risc efectuate de organele fiscale.

Cererile de rambursare trebuie procesate de administra?ia financiar? n termen de 45 de zile de la depunere. In practica acest termen a fost dep??it n numeroase situa?ii.

Rambursarea TVA c?tre nereziden?i

Persoanele impozabile nenregistrate ?i care nu au obliga?ia s? se nregistreze n scopuri de TVA n Romnia pot cere rambursarea sumelor de TVA achitate n Romnia n baza cererii de rambursare transmise pe cale electronica autorit??ilor din Statul Membru n care sunt stabilite.

Cererile vor fi transmise Statului Membru n care solicitantul este stabilit cel trziu pn? la data de 30 septembrie a anului urm?tor perioadei de rambursare.

Persoanele impozabile stabilite n afara UE au de asemenea dreptul la rambursarea TVA din Romnia, n baza acordurilor de reciprocitate ncheiate de Romnia, care la acest moment are astfel de acorduri cu Elve?ia ?i Turcia.

Toate drepturile rezervate - 2011 - SC Administrativ Business SRL - Taxa pe valoare adaugata. Custom Footer text
Joomla Templates by Wordpress themes free