Nereziden?ii se supun impozit?rii n Romnia doar pentru veniturile ob?inute din Romnia, indiferent dac? veniturile sunt primite n Romnia sau n str?in?tate.

Venituri impozabile

-dividende, dobnzi, redeven?e, comisioane de la un rezident

-dobnzi, redeven?e, comisioane pl?tite de un nerezident, daca acesta are un sediu permanent n Romnia ?i dobnzile/redeven?ele/comisioanele sunt cheltuieli ale sediului permanent respectiv

-venituri din activit??i sportive ?i de divertisment desf??urate n Romnia

-venituri din prestarea de servicii de management sau de consultan?? din orice domeniu

-venituri reprezentnd remunera?ii primite de nereziden?i ce au calitatea de administrator, fondator sau membru al consiliului de administra?ie al unei persoane juridice romne

-venituri din servicii prestate n Romnia, cu excep?ia serviciilor de transport ?i accesorii acestora

-venituri din profesii independente desf??urate n Romnia

-veniturile din pensii

-venituri din premii acordate la concursuri organizate n Romnia

-venituri din jocuri de noroc;venituri ob?inute din lichidarea unei persoane juridice romne

-veniturile unui nerezident atribuibil unui sediu permanent din Romnia

-veniturile unei persoane fizice nerezidente ob?inute din nchirierea sau din alt? form? de cedare a dreptului de folosin?? a unei propriet??i imobiliare situate n Romnia, din transferul propriet??ilor imobiliare situate n Romnia, din transferul titlurilor de participare de?inute la o persoana juridic? romn?, ?i din transferul titlurilor de valoare

-venituri ob?inute din activit??i dependente desf??urate n Romnia

-Alte tipuri specifice de venituri realizate n Romnia.

Impozitul datorat de nereziden?i pentru veniturile impozabile ob?inute din Romnia se calculeaz?, se re?ine ?i se pl?te?te la bugetul de stat de c?tre pl?titorii de venituri.

Cote aplicabile

-25% pentru veniturile ob?inute din jocuri de noroc

-16% cota standard pentru restul veniturilor n lipsa aplic?rii conven?iei de evitare a dublei impuneri dintre Romnia ?i statul de rezidenta al beneficiarului.

Cnd se pl?te?te impozitul

Impozitul se calculeaz?, respectiv se re?ine n momentul pl??ii venitului ?i se pl?te?te la bugetul de stat pn? la data de 25 inclusiv a lunii urm?toare celei n care s-a pl?tit venitul. Impozitul se calculeaz?, se re?ine ?i se pl?te?te, n lei, la bugetul de stat, la cursul de schimb al pie?ei valutare comunicat de Banca Na?ional? a Romniei, valabil n ziua re?inerii impozitului pentru nereziden?i. n cazul dividendelor distribuite, dar care nu au fost pl?tite ac?ionarilor sau asocia?ilor pn? la sfr?itul anului n care s-au aprobat situa?iile financiare anuale, impozitul pe dividende se declar? ?i se pl?te?te pn? la data de 25 ianuarie a anului urm?tor.

Aspecte privind aplicarea conven?iilor de evitare a dublei impuneri

Foarte important: pentru a beneficia de prevederile conven?iei de evitare a dublei impuneri, impozitul aferent trebuie sa fie re?inut din venitul brut ob?inut de nerezident. Daca beneficiarul nerezident nu este de acord sa i se retina acest impozit ?i societatea pl?titoare din Romnia suporta impozitul, atunci nu se pot aplica prevederile conven?iilor de evitare a dublei impuneri, se va aplica cota standard din legisla?ia romn?, iar baza de calcul al impozitului se va recalcula prin metoda sutei m?rite (considerndu-se ca venitul nerezidentului este venit net).

Pentru aplicarea conven?iei de evitare a dublei impuneri trebuie ndeplinite urm?toarele formalit??i:

Nerezidentul are obliga?ia de a prezenta pl?titorului de venit, n momentul realiz?rii venitului, certificatul de reziden?? fiscal? eliberat de c?tre autoritatea competent? din statul s?u de reziden??. In lipsa certificatului se va aplica cota standard de impozit prev?zut? n Codul fiscal pentru tipul respectiv de venit.

n momentul prezent?rii certificatului de reziden?? fiscal? se aplic? prevederile conven?iei de evitare a dublei impuneri ?i se face regularizarea impozitului n cadrul termenului legal de prescrip?ie. n acest sens, certificatul de reziden?? fiscal? trebuie s? men?ioneze c? beneficiarul venitului a avut, n termenul de prescrip?ie, reziden?a fiscal? n statul contractant cu care este ncheiat? conven?ia de evitare a dublei impuneri pentru toat? perioada n care s-au realizat veniturile din Romnia.

Certificatul de reziden?? fiscal? prezentat n cursul anului pentru care se fac pl??ile este valabil ?i n primele 60 de zile calendaristice din anul urm?tor, cu excep?ia situa?iei n care se schimb? condi?iile de reziden??.

Dac? un contribuabil este rezident al unei ??ri cu care Romnia a ncheiat o conven?ie pentru evitarea dublei impuneri, cota de impozit care se aplic? venitului impozabil ob?inut de c?tre acel contribuabil din Romnia nu poate dep??i cota de impozit prev?zut? n conven?ie care se aplic? asupra acelui venit. n situa?ia n care sunt cote diferite de impozitare n legisla?ia intern? sau n conven?iile de evitare a dublei impuneri, se aplic? cotele de impozitare mai favorabile. Dac? un contribuabil este rezident al unei ??ri din Uniunea European?, cota de impozit care se aplic? venitului impozabil ob?inut de acel contribuabil din Romnia este cota mai favorabil? prev?zut? n legisla?ia intern?, legisla?ia Uniunii Europene sau n conven?iile de evitare a dublei impuneri.

Deta?at/expatriat la o companie romneasc?

Defini?ie:

Un deta?at este o persoana care este salariata la o companie nerezidenta ?i care lucreaz? n Romnia la o companie romneasc? (n general o filiala) pe baza unei scrisori sau unui contract de deta?are.

Corolar:

Costurile salariale ale deta?atului sunt n general suportate de c?tre compania romneasc? unde lucreaz? acesta.

Aspecte fiscale pentru compania unde lucreaz? deta?atul

Demersuri ini?iale

Contract intre societatea-mama ?i societatea romneasc?:

-Necesitatea ncheierii unui contract: condi?ie prealabila oric?rei prest?ri de servicii n Romnia sub sanc?iunea de nedeductibilitate fiscala a cheltuielii pentru societatea romn?

-Necesitatea nregistr?rii acestui contract la administra?ia financiara n termen de 30 de zile de la semnarea lui (articol 8 alin. 71 din Codul Fiscal).

Alte demersuri ini?iale pentru companie:

-Declararea prezentei deta?atului n termen de 15 zile calendaristice de la sosirea sa (formular 222).

Derularea contractului

-Emiterea de c?tre societatea-mama a unei facturi

-Declararea acestei achizi?ii de servicii de c?tre filiala romn? n declara?ia recapitulativa lunara privind livr?rile/achizi?iile/prest?rile intracomunitare (declara?ia 390)

-Plata facturii ?i re?inerea la sursa a impozitului pe veniturile nereziden?ilor (este foarte importanta existenta certificatului de rezidenta fiscala a nerezidentului pentru a se putea ncadra n dispozi?iile conven?iei de evitare a dublei impuneri dintre statul de rezidenta ?i Romnia ?i n mod particular al articolului 7 beneficiile ntreprinderilor)

-Raportul de activitate a deta?atului pentru justificarea realit??ii serviciului prestat

-Deductibilitatea fiscala a costurilor de transport ?i ale locuin?ei deta?atului de c?tre societatea romneasc? poate fi f?cut?, n situa?ia n care contribuabilul suporta drepturile legale cuvenite acestora, pe de o parte ?i dac? costul locuin?ei de serviciu suportat de societatea romneasc? este declarat ca avantaj n natura de c?tre persoana deta?at? cnd ntocme?te declara?ia lunara de venit (formular 224).

La ncheierea contractului

-Declararea ncheierii prezentei deta?atului n termen de 15 zile calendaristice de la plecarea sa (formular 222).

Demersuri de efectuat de c?tre deta?at

Demersuri ini?iale

Ob?inerea certificatului de nregistrare (denumirea actuala a permisului de ?edere) la Oficiul Romn pentru Imigr?ri http://ori.mira.gov.ro/: unde este n mod clar indicat ca orice ?edere n Romnia mai mult de 90 de zile necesita nregistrarea rezidentei.

Demersul se face intr-o singura zi doar de c?tre persoana interesata.

Formularul trilingv completat se va depune avnd ata?at:

-scrisoarea de deta?are (traducere autorizata ?i legalizata)

-o fotocopie a pa?aportului

-un timbru fiscal de 2 lei

-o cerere a companiei romne?ti (format liber).

Certificatul de nregistrare con?innd Codul Numeric Personal (CNP) este ridicat n aceea?i zi.

Deschiderea unui cont bancar n lei n vederea pla?ii impozitului pe venit c?tre Bugetul de Stat romn.

Demersuri recurente

Declararea lunara a veniturilor ob?inute n Romnia (declara?ia 224):

-Declara?ia se va face lunar de c?tre orice deta?at nc? din prima luna din care devine nregistrat fiscal n Romnia.

-Venitul se declara pn? pe data de 25 a lunii urm?toare celei de raportare: suma neta n EURO * cursul de schimb EURO/lei al BNR valabil n ultima zi a lunii.

-Suma impozitului de achitat n lei, pn? cel trziu la data de 25 a lunii urm?toare, este de 16% din venitul declarat.

-Declara?ia 224 nso?it? de o copie a ordinului de plata, stampilat de banca unde deta?atul are contul, sunt depuse la administra?ia financiara n raza de domiciliu a contribuabilului sau poate fi transmisa prin posta cu scrisoare recomandata.

-Administra?ia financiara percepe penalit??i de 50 lei per declara?ie nenregistrat? la termen. In ceea ce prive?te penalit??ile de ntrziere, acestea sunt de 0.04% pe zi aplicate la suma datorata.

Obliga?ia declar?rii ?i pla?ii impozitului revine contribuabilului, nu este afectat nici angajatorul sau ?i nici societatea primitoare din Romnia.

Salarii

Principiul:

In conven?ia de evitare a dublei impuneri se precizeaz? ca salariile ?i alte remunera?ii similare ob?inute de un rezident al unui stat contractant pentru o activitate salariata sunt impozabile numai n acel stat.

Excep?ii la regula generala:

Remunera?iile ob?inute de un rezident al unui stat contractant pentru o activitate salariata exercitata n celalalt stat contractant sunt impozabile numai n primul stat men?ionat, dac?:

-primitorul este prezent n celalalt stat pentru o perioada sau perioade care nu dep??esc n total 183 de zile n orice perioada de 12 luni ncepnd sau sfr?ind n anul calendaristic vizat, ?i

-remunera?iile sunt pl?tite de o persoana sau n numele unei persoane care angajeaz? ?i care nu este rezident a celuilalt stat, ?i

-remunera?iile nu sunt suportate de un sediu permanent sau de o baza fixa pe care cel care angajeaz? o are n celalalt stat contractant.

Protec?ie sociala

De la data intr?rii Romniei n Uniunea European?, se aplica prevederile Regulamentului CEE 1408/71 pentru implementarea sistemelor de asigur?ri sociale a salaria?ilor, lucr?torilor independen?i ?i membrii familiilor lor, care se deplaseaz? n spa?iul comunitar. La 1 mai 2010, a intrat n vigoare Regulamentul CEE 883/2004 pentru coordonarea sistemului de asigur?ri sociale, data la care Regulamentul CEE 1408/71 a ncetat sa se aplice.

O persoana care realizeaz? o activitate salariala intr-un stat membru al UE pentru un angajator care ?i desf??oar? n mod obi?nuit activitatea n acela?i stat membru ?i care este deta?at de angajatorul sau intr-un alt stat membru pentru a lucra acolo, continua sa fie supus legisla?iei primului stat membru, cu condi?ia ca durata previzibila a deta??rii sa nu dep??easc? 24 de luni ?i ca ea sa nu fie deta?at? n vederea nlocuirii unei alte persoane.

In acest context, n baza prevederilor articolului 12, salaria?ii care sunt trimi?i temporar n str?in?tate de angajatorul lor (salaria?i deta?a?i), r?mn afilia?i legisla?iei statului de origine, pentru o perioada determinata de maxim 24 de luni. In consecin?a, reziden?ii statelor membre ale UE care ndeplinesc condi?iile articolului 12, nu au obliga?ia pla?ii contribu?iilor de asigur?ri sociale de s?n?tate n Romnia, fiind supu?i pe toata durata deta??rii lor legisla?iei statului lor de origine.

Demersuri la ncheierea perioadei de deta?are

-Deta?a?ii trebuie sa solicite un certificat fiscal care cuprinde sumele declarate ?i impozitele pl?tite.

-Este prudent sa se p?streze copii ale tuturor declara?iilor trimise ?i a confirm?rilor de primire sau a declara?iilor stampilate de c?tre administra?ia financiara, n cazul n care au fost depuse la ghi?eu, cat ?i copiile ordinelor de plata c?tre bugetul de stat.

Expatriatul

Defini?ie:

Un expatriat este o persoana care este salariata la o companie romn? (filiala, sucursala) sau birou de reprezentare unde aceasta lucreaz? n Romnia pe baza unui contract de munca. Daca este vorba de un rezident al UE, nu mai este nevoie de permis de munca.

Demersuri ini?iale

Ca orice salariat, expatriatul trebuie sa fie nscris de angajatorul sau n REVISAL cu o zi naintea nceperii activit??ii. In absenta Codului Numeric Personal romn, sunt men?ionate referin?ele din pa?aport/cartea de identitate.

Expatriatul trebuie sa ncheie contractul sau de munca deoarece pe baza acestuia se ob?ine certificatul de nregistrare la Oficiul Romn pentru Imigr?ri care ob?ine CNP-ul.

Toate drepturile rezervate - 2011 - SC Administrativ Business SRL - Persoane fizice nerezidente. Custom Footer text
Joomla Templates by Wordpress themes free