Venituri impozabile

Veniturile din salarii

Cota aplicabila este 16%.

Sunt considera?i contribuabili urm?toarele persoane:

-Angaja?ii societ??ilor romne?ti, ai sucursalelor ?i reprezentan?elor societ??ilor str?ine; angajatorul are obliga?ia s? calculeze, s? re?in? ?i s? vireze impozitele pe salarii, lunar.

-Persoanele str?ine ce desf??oar? activit??i n Romnia n baza unui contract de munc? str?in; acestea sunt obligate s? depun? o declara?ie de venit lunar? ?i s? pl?teasc? impozitul pe venit lunar pe baza salariului ob?inut din Romnia.

Veniturile aferente salariilor cuprind si alte elemente cum ar fi:

-indemniza?iile pl?tite conform clauzelor de non-concuren?? ?i beneficiile impozabile prev?zute expres de legisla?ia romn? aplicabil? (utilizarea n scop personal a ma?inii ?i a telefonului de serviciu)

-indemniza?iile de administrator primite de membrii Adun?rii Generale a Ac?ionarilor / Asocia?ilor ?i ai Consiliului de Administra?ie

-tichetele de masa, cre?? si vacanta

-pl??ile compensatorii in urma restructur?rilor.

Veniturile din activit??i independente

Veniturile din activit??i independente cuprind:

a)venituri comerciale

b)venituri din activit??i liber-profesioniste

c)venituri din drepturi de proprietate intelectual?.

Activit??i liber-profesioniste

Cota aplicabila este 16%.

Liber-profesioni?tii care realizeaz? venituri din activit??i independente trebuie s? efectueze n cursul anului fiscal pl??i trimestriale anticipate n contul impozitelor datorate.

Veniturile din activit??i liber-profesioniste sunt impozitate pe baza intr?rilor din registrele contabile n partid? simpl? pe care sunt obliga?i s? le ?in? persoanele care realizeaz? activit??i independente. Venitul net se calculeaz? ca venit brut din care se scad cheltuielile deductibile.

Pentru liber-profesioni?ti, urm?toarele sunt nedeductibile: amenzile, penalit??ile de ntrziere (altele dect penalit??ile contractuale), dona?iile, bursele private, sponsoriz?rile ?i cheltuielile de protocol ce dep??esc limitele superioare stabilite de lege, diurnele ?i alte cheltuieli ce dep??esc limitele prev?zute de legea actual?.

Exist? de asemenea alternativa ca unii liber-profesioni?ti s? fie impozita?i pe baza unei cote de venit fixe anuale, comunicate anual de administra?iile locale.

Drepturile de proprietate intelectual?

Venitul net din drepturile de proprietate intelectual? se stabile?te prin sc?derea din venitul brut a urm?toarelor cheltuieli:

a)o cheltuial? deductibil? egal? cu 20% din venitul brut

b)contribu?iile sociale obligatorii pl?tite.

n cazul veniturilor provenind din crearea unor lucr?ri de art? monumental?, venitul net se stabile?te prin deducerea din venitul brut a urm?toarelor cheltuieli:

a)o cheltuial? deductibil? egal? cu 25% din venitul brut

b)contribu?iile sociale obligatorii pl?tite.

Impozitul re?inut la sursa este fie de 10% (impozit anticipat, urmnd ca regularizarea pn? la 16% sa se fac? de organele fiscale in anul urm?tor), fie un impozit final de 16%.

Contractele de mandat comercial ?i contractele de comision

Se aplic? ca plat? anticipat? a impozitului (10%). Beneficiarul include venitul n declara?ia de impunere anual? pe baza c?reia autoritatea fiscal? stabile?te suma impozitului final (cota final? de impozit este de 16%).

Veniturile din cedarea folosin?ei bunurilor (chirii)

Cota aplicabila este 16%.

Venitul brut anual reprezint? venitul ob?inut de proprietar n cursul anului, n func?ie de prevederile contractului de nchiriere nregistrat la autorit??ile fiscale romne.

Persoanele care realizeaz? acest tip de venit trebuie s? efectueze pl??i trimestriale anticipate n cursul anului fiscal.

Venitul net impozabil este determinat prin deducerea cotei de cheltuieli de 25% din venitul brut.

Venitul ob?inut de contribuabili din mai mult de cinci contracte de nchiriere e considerat venit din activit??i liber-profesioniste ?i impozitat corespunz?tor.

Veniturile din pensii de peste 1.000 RON lunar

Cota aplicabila este 16%.

Pensiile sunt impozabile pentru sumele ce dep??esc 1.000 RON pe lun?.

Contribu?ia la fondul de s?n?tate de 5,5% este deductibila la calculul impozitului.

Veniturile din activit??i agricole

Urm?toarele activit??i sunt considerate activit??i agricole:

-cultivarea ?i vnzarea florilor ?i legumelor, n sere ?i/sau ntr-un sistem irigat

-cultivarea ?i vnzarea de arbu?ti, plante decorative ?i ciuperci

-activit??i viticole

-vnzarea produselor agricole neprelucrate c?tre unit??i specializate.

Veniturile din activit??ile agricole sunt determinate pe baza cotei de venituri sau prin contabilitatea n partid? simpl?, aplicndu-se cota unic? de 16% venitului impozabil.

n cazul contribuabililor care realizeaz? venituri din agricultur? prin valorificarea produselor vndute c?tre anumite unit??i specializate de colectare, impozitul se calculeaz? ?i se re?ine la surs? prin aplicarea cotei de 2% asupra valorii produselor livrate. Impozitul este final.

Veniturile din premii

Cota aplicabila este 16%.

Impozitul pe veniturile din premii este re?inut la surs?, fiind stabilit prin aplicarea unei cote de 16% asupra sumelor de peste 600 RON achitate pentru fiecare premiu.

Veniturile din investi?ii

Dividende

Cota aplicabila este 16%.

Venituri impozabile din dobnzi

Veniturile sub form? de dobnzi pentru depozitele la vedere/conturi curente, depozitele la termen constituite, instrumentele de economisire dobndite, contractele civile ncheiate precum ?i cele la depozitele clien?ilor, realizate ncepnd cu 1 iulie 2010, se impun cu o cot? de 16% din suma acestora, impozitul fiind final.

C?tiguri de capital

-c?tiguri din transferul titlurilor de valoare

-venituri din lichidarea unei persoane juridice

- venituri din opera?iuni de vnzare-cump?rare de valut? la termen, pe baz? de contract, precum ?i orice alte opera?iuni similare.

Sunt impozitate dup? cum urmeaz? :

- C?tigul net din transferul titlurilor de valoare se impune cu o cot? de 16%. Obliga?ia calcul?rii ?i vir?rii impozitului reprezentnd plata anticipat? trimestrial? n contul impozitului pe c?tigul net anual impozabil revine contribuabilului

- n cazul titlurilor de valoare la societ??ile nchise ?i p?r?ile sociale la societ??ile cu r?spundere limitat? obliga?ia calcul?rii, re?inerii ?i vir?rii impozitului pe venit (pe baza contractului ntre p?r?i) revine cump?r?torului, la momentul tranzac?iei

- Pierderea net? anual? din tranzac?ionarea titlurilor de valoare, altele dect p?r?ile sociale ?i valorile mobiliare n cazul societ??ilor nchise, se poate reporta pn? la ?apte ani fiscali consecutivi

- C?tigul din opera?iuni de vnzare-cump?rare de valut? la termen se impune cu o cot? de 16% la fiecare tranzac?ie, impozitul re?inut constituind plat? anticipat? n contul impozitului anual datorat

- C?tigul realizat de ac?ionari din lichidarea unei societ??i se impune cu o cot? de 16%. Obliga?ia calcul?rii, re?inerii ?i vir?rii impozitului pe venit revine persoanei juridice.

Veniturile din tranzac?ii imobiliare

Veniturile din transferul de propriet??i imobiliare se vor impozita dup? cum urmeaz?:

-Pentru propriet??ile imobiliare de?inute o perioad? mai mic? de trei ani:

-pentru valori de pn? la 200.000 lei inclusiv, impozitul pe venit este de 3% din pre?ul de vnzare

-pentru valori mai mari de 200.000 lei, impozitul pe venit este de 6.000 lei + 2% din suma ce dep??e?te 200.000 lei.

-Pentru propriet??ile imobiliare de?inute o perioad? mai mare de trei ani:

-pentru valori de pn? la 200.000 lei, impozitul pe venit este de 2% din pre?ul de vnzare

-pentru valori mai mari de 200.000 lei, impozitul pe venit este de 4.000 lei + 1% din suma ce dep??e?te 200.000 lei.

Alte venituri supuse cotei unice de impozit de 16%

n aceast? categorie sunt incluse urm?toarele tipuri de venituri impozabile (lista nefiind exhaustiv?):

- Primele de asigur?ri achitate de pl?titor n beneficiul unei persoane care nu are o rela?ie de munc? cu pl?titorul primei de asigur?ri

-C?tigurile de la societ??ile de asigur?ri n urma ncheierii unui contract de asigur?ri ntre p?r?i privind tragerile de amortizare

- Veniturile acordate pensionarilor sub form? de reduceri la achizi?ia de bunuri, servicii ?i alte drepturi, fo?tilor angaja?i, conform clauzelor din contractul de munc? sau n baza unor legi speciale

-Venitul realizat de persoane fizice sub form? de onorarii pentru servicii de arbitraj comercial

-Venitul realizat din tichete cadou acordate persoanelor care nu sunt angajate de pl?titor

-Veniturile din activit??i desf??urate n baza contractelor/ conven?iilor civile ncheiate conform Codului Civil.

Toate drepturile rezervate - 2011 - SC Administrativ Business SRL - Persoane fizice rezidente. Custom Footer text
Joomla Templates by Wordpress themes free