Venituri impozabile 

Veniturile din salarii

Cota aplicabila este 16%.

Sunt considerați contribuabili următoarele persoane:

- Angajaţii societăţilor româneşti, ai sucursalelor şi reprezentanţelor societăţilor străine; angajatorul are obligaţia să calculeze, să reţină şi să vireze impozitele pe salarii, lunar.

- Persoanele străine ce desfăşoară activităţi în România în baza unui contract de muncă străin; acestea sunt obligate să depună o declaraţie de venit lunară şi să plătească impozitul pe venit lunar pe baza salariului obţinut din România.

Veniturile aferente salariilor cuprind si alte elemente cum ar fi:

- indemnizaţiile plătite conform clauzelor de non-concurenţă şi beneficiile impozabile prevăzute expres de legislaţia română aplicabilă (utilizarea în scop personal a maşinii şi a telefonului de serviciu)

- indemnizaţiile de administrator primite de membrii Adunării Generale a Acţionarilor / Asociaţilor şi ai Consiliului de Administraţie

- tichetele de masa, creşă si vacanta

- plăţile compensatorii in urma restructurărilor.

 

Veniturile din activităţi independente

Veniturile din activităţi independente cuprind:

a) venituri comerciale

b) venituri din activităţi liber-profesioniste

c) venituri din drepturi de proprietate intelectuală.

 

Activităţi liber-profesioniste

Cota aplicabila este 16%.

Liber-profesioniştii care realizează venituri din activităţi independente trebuie să efectueze în cursul anului fiscal plăţi trimestriale anticipate în contul impozitelor datorate.

Veniturile din activităţi liber-profesioniste sunt impozitate pe baza intrărilor din registrele contabile în partidă simplă pe care sunt obligaţi să le ţină persoanele care realizează activităţi independente. Venitul net se calculează ca venit brut din care se scad cheltuielile deductibile.

Pentru liber-profesionişti, următoarele sunt nedeductibile: amenzile, penalităţile de întârziere (altele decât penalităţile contractuale), donaţiile, bursele private, sponsorizările şi cheltuielile de protocol ce depăşesc limitele superioare stabilite de lege, diurnele şi alte cheltuieli ce depăşesc limitele prevăzute de legea actuală.

Există de asemenea alternativa ca unii liber-profesionişti să fie impozitaţi pe baza unei cote de venit fixe anuale, comunicate anual de administraţiile locale.

Drepturile de proprietate intelectuală

Venitul net din drepturile de proprietate intelectuală se stabileşte prin scăderea din venitul brut a următoarelor cheltuieli:

a) o cheltuială deductibilă egală cu 20% din venitul brut

b) contribuţiile sociale obligatorii plătite.

În cazul veniturilor provenind din crearea unor lucrări de artă monumentală, venitul net se stabileşte prin deducerea din venitul brut a următoarelor cheltuieli:

a) o cheltuială deductibilă egală cu 25% din venitul brut

b) contribuţiile sociale obligatorii plătite.

Impozitul reținut la sursa este fie de 10% (impozit anticipat, urmând ca regularizarea până la 16% sa se facă de organele fiscale in anul următor), fie un impozit final de 16%.

Contractele de mandat comercial şi contractele de comision

Se aplică ca plată anticipată a impozitului (10%). Beneficiarul include venitul în declaraţia de impunere anuală pe baza căreia autoritatea fiscală stabileşte suma impozitului final (cota finală de impozit este de 16%).

Veniturile din cedarea folosinței bunurilor (chirii)

Cota aplicabila este 16%.

Venitul brut anual reprezintă venitul obţinut de proprietar în cursul anului, în funcţie de prevederile contractului de închiriere înregistrat la autorităţile fiscale române.

Persoanele care realizează acest tip de venit trebuie să efectueze plăţi trimestriale anticipate în cursul anului fiscal.

Venitul net impozabil este determinat prin deducerea cotei de cheltuieli de 25% din venitul brut.

Venitul obţinut de contribuabili din mai mult de cinci contracte de închiriere e considerat venit din activităţi liber-profesioniste şi impozitat corespunzător.

Veniturile din pensii de peste 1.000 RON lunar

Cota aplicabila este 16%.

Pensiile sunt impozabile pentru sumele ce depăşesc 1.000 RON pe lună.

Contribuţia la fondul de sănătate de 5,5% este deductibila la calculul impozitului.

 

Veniturile din activităţi agricole

Următoarele activităţi sunt considerate activităţi agricole:

- cultivarea şi vânzarea florilor şi legumelor, în sere şi/sau într-un sistem irigat

- cultivarea şi vânzarea de arbuşti, plante decorative şi ciuperci

- activităţi viticole

- vânzarea produselor agricole neprelucrate către unităţi specializate.

Veniturile din activităţile agricole sunt determinate pe baza cotei de venituri sau prin contabilitatea în partidă simplă, aplicându-se cota unică de 16% venitului impozabil.

În cazul contribuabililor care realizează venituri din agricultură prin valorificarea produselor vândute către anumite unităţi specializate de colectare, impozitul se calculează şi se reţine la sursă prin aplicarea cotei de 2% asupra valorii produselor livrate. Impozitul este final.

Veniturile din premii

Cota aplicabila este 16%.

Impozitul pe veniturile din premii este reţinut la sursă, fiind stabilit prin aplicarea unei cote de 16% asupra sumelor de peste 600 RON achitate pentru fiecare premiu.

Veniturile din investiţii

Dividende

Cota aplicabila este 16%.

Venituri impozabile din dobânzi

Veniturile sub formă de dobânzi pentru depozitele la vedere/conturi curente, depozitele la termen constituite, instrumentele de economisire dobândite, contractele civile încheiate precum şi cele la depozitele clienţilor, realizate începând cu 1 iulie 2010, se impun cu o cotă de 16% din suma acestora, impozitul fiind final.

Câştiguri de capital

- câştiguri din transferul titlurilor de valoare

- venituri din lichidarea unei persoane juridice

- venituri din operaţiuni de vânzare-cumpărare de valută la termen, pe bază de contract, precum şi orice alte operaţiuni similare.

Sunt impozitate după cum urmează :

- Câştigul net din transferul titlurilor de valoare se impune cu o cotă de 16%. Obligaţia calculării şi virării impozitului reprezentând plata anticipată trimestrială în contul impozitului pe câştigul net anual impozabil revine contribuabilului

- În cazul titlurilor de valoare la societăţile închise şi părţile sociale la societăţile cu răspundere limitată obligaţia calculării, reţinerii şi virării impozitului pe venit  (pe baza contractului între părţi) revine cumpărătorului, la momentul tranzacţiei

- Pierderea netă anuală din tranzacţionarea titlurilor de valoare, altele decât părţile sociale şi valorile mobiliare în cazul societăţilor închise, se poate reporta până la şapte ani fiscali consecutivi

- Câştigul din operaţiuni de vânzare-cumpărare de valută la termen se impune cu o cotă de 16% la fiecare tranzacţie, impozitul reţinut constituind plată anticipată în contul impozitului anual datorat

- Câştigul realizat de acţionari din lichidarea unei societăţi se impune cu o cotă de 16%. Obligaţia calculării, reţinerii şi virării impozitului pe venit revine persoanei juridice.

Veniturile din tranzacţii imobiliare

Veniturile din transferul de proprietăţi imobiliare se vor impozita după cum urmează:

- Pentru proprietăţile imobiliare deţinute o perioadă mai mică de trei ani:

- pentru valori de până la 200.000 lei inclusiv, impozitul pe venit este de 3% din preţul de vânzare

- pentru valori mai mari de 200.000 lei, impozitul pe venit este de 6.000 lei + 2% din suma ce depăşeşte 200.000 lei.

- Pentru proprietăţile imobiliare deţinute o perioadă mai mare de trei ani:

- pentru valori de până la 200.000 lei, impozitul pe venit este de 2% din preţul de vânzare

- pentru valori mai mari de 200.000 lei, impozitul pe venit este de 4.000 lei + 1% din suma ce depăşeşte 200.000 lei.

Alte venituri supuse cotei unice de impozit de 16%

În această categorie sunt incluse următoarele tipuri de venituri impozabile (lista nefiind exhaustivă):

- Primele de asigurări achitate de plătitor în beneficiul unei persoane care nu are o relaţie de muncă cu plătitorul primei de asigurări

- Câştigurile de la societăţile de asigurări în urma încheierii unui contract de asigurări între părţi privind “tragerile de amortizare”

- Veniturile acordate pensionarilor sub formă de reduceri la achiziţia de bunuri, servicii şi alte drepturi, foştilor angajaţi, conform clauzelor din contractul de muncă sau în baza unor legi speciale

- Venitul realizat de persoane fizice sub formă de onorarii pentru servicii de arbitraj comercial

- Venitul realizat din tichete cadou acordate persoanelor care nu sunt angajate de plătitor

- Veniturile din activităţi desfăşurate în baza contractelor/ convenţiilor civile încheiate conform Codului Civil.

 

Toate drepturile rezervate - 2011 - SC Administrativ Business SRL - Persoane fizice rezidente. Custom Footer text
Joomla Templates by Wordpress themes free